Algemeen

Geachte raad,

U ontvangt hierbij de Jaarstukken 2016. Deze zijn opgesteld volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Door deze jaarstukken leggen wij als college verantwoording af over de uitvoering van de programmabegroting 2016. In 2016 zijn we verder gegaan met het realiseren van de speerpunten uit het Coalitieakkoord 2014-2018 ‘Samen Voortbouwen’. De eerste drie jaar zijn nu afgerond.

De jaarstukken bestaan uit twee onderdelen: het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag staat per programma de vraag centraal of de gestelde doelen uit de programmabegroting 2016 gerealiseerd zijn in 2016. We geven antwoord op de vragen ‘Wat hebben we bereikt’, ‘wat hebben we daarvoor gedaan’ en ‘wat merkt de inwoner ervan?’. Daarnaast tonen we de inzet van middelen door de 4e W-vraag ‘wat heeft het gekost?’ te beantwoorden en geven we de toelichting op de afwijkingen. In de jaarrekening staat de balans, de programmarekening en de toelichting op de balans. De controleverklaring van de accountant gaat over de jaarrekening en in beperkte mate over het jaarverslag.