Overzicht incidentele baten en lasten

In het overzicht staan per programma de incidentele baten en lasten hoger dan € 100.000. De toelichting op de verschillende posten uit het onderstaand overzicht staat in hoofdstuk 3 bij de diverse programma’s. Dit is aangegeven met *. De toelichting van de posten die niet zijn toegelicht in hoofdstuk 3 staan onder de tabel.

bedragen x € 1.000

Incidentele baten en lasten

Actuele
Begroting

Rekening
2016

Verschil

Incidentele lasten

P1

Participatiebudget

- 100

- 100

-

P2

IKC

- 183

- 175

8 V

Fonds Ooststellingwerf

- 666

- 680

- 14 N

P3

Reserve grondexploitatie

-

- 219

- 219 N

Nanningaweg fase 3

- 320

- 249

71 V

Reserve strategische projecten

-

- 760

- 760 N

Boerstreek, Masterplan Appelscha en Masterplan Appelscha N381

- 1.655

- 1.412

243 V

Venekoten noord

- 1.247

- 8

1.239 V

Afschrijving i.v.m. verkoop gebouwen

- 381

- 381

-

Extra afschrijvingen investeringen in maatschappelijk nut

- 498

- 460

38 V

P6

Algemene reserve, OWO samenwerking

-

- 102

- 102 N

Uitvoeringscapaciteit Sociaal domein 2015-2017

- 213

- 125

88 V

Functie relatie- en contractbeheer Sociaal Domein

- 156

- 12

144 V

Gebiedsteam (bouwopdracht, ondercapaciteit, huisvesting)

- 902

- 286

616 V

Vakantiegeld i.v.m. IKB

- 400

- 369

31 V

Dotatie voorziening lopende pensioenverplichting bestuurders

- 75

- 364

- 289 N

Dotatie voorziening oninbare debiteuren

-

- 209

- 209 N

Totaal incidentele lasten

- 6.796

- 5.911

885 V

Incidentele baten

P1

Reserve Sociaal domein

100

100

-

Vergoeding huisvesting vergunninghouders

124

124

-

P2

Reserve IKC noord

183

175

- 8 N

Algemene reserve, Fonds Ooststellingwerf

666

680

14 V

P3

Reserve dorpsvernieuwing

320

249

- 71 N

Algemene reserve, overhoeken

140

140

-

Subsidie provincie Masterplan Appelscha

-

760

760 V

Reserve strategische projecten

1.655

1.412

- 243 N

Reserve grondexploitatie, Venekoten noord

1.247

8

- 1.239 N

Verkoop gebouwen

797

797

-

P6

Reserve Sociaal domein

1.271

423

- 848 N

Verkoop aandelen Enexis

1.091

1.091

-

Totaal incidentele baten

7.594

5.959

- 1.635 N

Totaal incidentele baten en lasten

798

48

- 750 N

IKC (reserve)

U heeft besloten de eenmalige kosten (tijdelijke huisvesting, sloop, verkeerssituatie e.d.) voor de realisatie van IKC Oosterwolde noord te dekken uit de reserve IKC noord. De kosten voor het verkeersplan ICK zijn € 14.000 lager dan begroot. De kosten tijdelijke huisvesting zijn € 6.000 hoger. Per saldo een voordeel van € 8.000.

Verkoop gebouwen

Er zijn een aantal voormalige scholen verkocht (Langedijke, Ravenswoud, Fochteloo, Tussen de Singels). De opbrengst en de afschrijving van de restwaarde zijn verwerkt bij de 1e en 2e marap 2016.

Verkoop aandelen Enexis

Het laatste deel ad € 22.000 van het escrow van de Verkoopvennootschap BV is tot uitbetaling gekomen en de aandelen Enexis zijn verkocht (€ 1.069.000). De gevolgen waren al verwerkt in de 2e marap 2016.