Toelichting op de balans

Vaste activa

Immateriële vaste activa

bedragen x € 1.000

Immateriële vaste activa

Boek-
waarde 31/12/2015

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

Afschrij-
vingen

Bijdragen
van derden

Boek-
waarde
31/12/2016

Bijdragen activa aan derden

Bijdragen activa aan derden

1.646

-

-

- 24

1.622

Totaal Bijdragen activa aan derden

1.646

-

-

- 24

-

1.622

Totaal

1.646

-

-

- 24

-

1.622

Bijdrage activa aan derden: betreft de bijdrage voor de realisatie van het MFA Oldeberkoop. Betreft stelselwijziging, de bijdrage activa aan derden worden voortaan onder de Immateriële vaste activa verantwoord. Dit is al verwerkt (zie tabel bij 5.3 Waarderingsgrondslagen).

Materiële vaste activa

bedragen x € 1.000

Materiële vaste activa

Boek-
waarde 31/12/2015

Boek-
waarde
1/1/2016

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

Afschrij-
vingen

Bijdragen
van derden

Boek-
waarde
31/12/2016

Invest.met een economisch nut

Bedrijfsgebouwen

35.619

1.456

- 221

- 1.291

35.563

Grond en terreinen

1.729

620

7

- 120

2.236

Machines en apparaten

980

136

- 225

892

Overige materiële vaste activa

161

- 12

149

Vervoermiddelen

524

91

- 90

525

Totaal Materiële Vaste activa Ec.nut

39.013

620

1.690

- 221

- 1.737

-

39.365

Invest.met een econ.nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Riolering

21.881

334

- 533

- 50

21.633

Tot. invest. met een econ. nut waarv. ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

21.881

-

334

-

- 533

- 50

21.633

Invest.in de openbare ruimte maatschappelijk nut

Grond- weg- en waterbouwkundige werken

498

3.577

- 11

- 1.740

- 2.324

0

Totaal Materiële Vaste Activa MTS nut

498

-

3.577

- 11

- 1.740

- 2.324

0

Totaal

61.393

627

5.594

- 232

- 4.010

- 2.374

60.997

Bedrijfsgebouwen
De voormalige basisscholen Ravenswoud, Tussen de Singels en Langedijke zijn verkocht voor een totaal bedrag van € 554.000. De boekwinst (€ 279.000) is verantwoord op het product gronden en terreinen.

Gronden en terreinen
Bij vermeerderingen zijn 9 posten opgenomen die eerder in de grondexploitatie werden verantwoord, dit zijn de niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG). De ondergrond van de verkochte basisscholen staat in de afschrijvingen.

Grond- weg en waterbouwkundige werken

  • De 4 posten die hier stonden zijn in zijn geheel afgeschreven: Fietspad Canadaweg/Jardingapad (€ 207.000), oevervoorziening OC vaart (€ 53.300), fietspad Blauwe Bos (€ 64.000) en fietspad Heardijk en Boekhorst (€ 174.000), dit is gemeld bij de 2e managementrapportage 2016.
  • Bijdragen van derden: dit zijn subsidies van de provincie voor Oosterwolde centrumplan en Venekoten (€ 1.548.000) en masterplan Appelscha (€ 778.000).
  • Het saldo van de vermeerdering minus de bijdragen van derden is in 1 keer afgeschreven en wordt gedekt door de reserve strategische projecten. Door de wijzigingen van de voorschriften Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) mag dit vanaf 2017 niet meer dan moet er gewoon jaarlijks over worden afgeschreven.
bedragen x € 1.000

Investeringen Materiële vaste activa

Beschikbaar
gesteld krediet

Per 1-1-2016 stelsel-
wijziging

Werkelijk
besteed in 2016

Werkelijk
besteed t/m 2016

Invest.met een economisch nut

Invoering BGT 2015 en 2016(K)

173

135

181

Interg.Kind Centrum Oosterwolde nrd(K)

1.725

511

1.847

Aanschaf inventaris gemeentehuis 2015(K)

145

72

145

Zonnepanelen gemeentwerf(K)

30

27

27

Gebouw Ecomunity Center(K)

-

40

40

Renovatie Sporthal Oosterwolde(K)

385

389

389

Aanschaf inventaris gemeentehuis 2016(K)

145

138

138

Uitbreiding sportcomplex Waskemeer

60

-

-

Noodstroomaansluiting gemeentehuis(K)

57

57

57

Complex 1014 Donkerbroek Schoolstraat 2e fase(K)

-

72

72

Complex 1020 Bedrijventerrein Nanningaweg(K)

-

78

78

Complex 1048 Haulerwijk Hoofdweg boven(K)

-

207

207

Complex 1074 Van Dalen Nanningaweg(K)

-

47

47

Complex 1087 Makkinga Wemeweg(K)

-

83

83

Complex 1089 Prandinga fase U3(K)

-

50

50

Complex 1101 Boekhorsterweg Oosterwolde(K)

-

7

7

Complex 1114 Waskemeer Kruisweg(K)

-

17

17

Complex 1125 Oldeberkoop Uitbreiding(K)

-

65

65

Strategische aankopen centrumplan(K)

-

220

220

VW Transporter Pick Up (90)(K)

46

45

45

VW Transporter Pick Up (92)(K)

46

46

46

Totaal invest.met een economisch nut

2.812

626

1.680

3.761

Invest.met een econ.nut waarvoor ter bestrijding

v.d.kosten een heffing kan worden geheven

Vrijverval riolering 2015(K)

491

164

339

Vrijverval riolering 2016(K)

441

170

170

Invest.met een econ.nut waarvoor ter bestrijding v.d. kosten een heffing kan worden geheven

932

-

334

509

Invest.in de openbare ruimte maatschappelijk nut

Boerestreek 2e fase(K)

600

149

525

Project Oosterwolde Centrum en Venekoten nrd(K)

6.089

1.556

5.698

Masterplan Appelscha(K)

810

860

989

Herinrichting Nanningaweg fase 3(K)

714

600

600

Masterplan Appelscha N381-gelden(K)

500

281

281

Project Mader(K)

65

5

5

Culturele hoofdstad 2018(K)

50

3

3

Chauffeurloos vervoer(K)

135

127

127

Totaal invest.in de openbare ruimte maatschappelijk nut

8.963

-

3.581

8.228

Totaal

12.707

626

5.595

12.498

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2016 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

bedragen x € 1.000

Financiële vaste activa

Boek-
waarde
1/1/2016

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

Aflos-
singen

Boek-
waarde
31/12/2016

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

163

-

-

- 11

151

Totaal Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

163

-

-

- 11

151

Leningen aan

Woningbouwcorporaties

6.553

-

-

- 60

6.493

Totaal Leningen aan woningcorporaties

6.553

-

-

- 60

6.493

Overige langlopende leningen

Overige langlopende leningen

524

12

-

- 51

485

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van een jaar of langer

980

496

-

 -

1.476

Deelnemingen

193

-

-

- 193

-

Totaal Overige langlopende leningen

1.697

508

-

- 244

1.961

Totaal

8.413

508

-

- 315

8.605

bedragen x € 1.000

Deelnemingen

Boek-
waarde
1/1/2016

Boek-
waarde
31/12/2016

Deelnemingen kapitaalverstrekkingen

Aandelen Afvalsturing Friesland N.V.

54

54

Aandelen Caparis N.V.

3

3

Aandelen Enexis + alle B.V.s die uit d everkoop van Essent zijn ontstaan

15

4

Aandelen Fryslan Miljeu

47

47

Aandelen N.V. Bank Ned. Gemeenten

42

42

Totaal deelnemingen kapitaalverstrekking

163

151

Totaal

163

151

  • Leningen aan woningbouwcorporaties: het betreft leningen aan Woningstichting Actium.
  • Leningen aan deelnemingen: betrof de tranches van Enexis. Door de verkoop van de aandelen in 2016 zijn de leningen ook afgelost.
  • Overige langlopende leningen: de volgende geldleningen zijn verstrekt:
bedragen x € 1.000

Overige langlopende geldleningen

Boekwaarde
1/1/2016

Boekwaarde
31/12/2016

Overige langlopende leningen

Leningen sportverenigingen

71

50

Leningen dorpshuizen

45

36

Leningen fietsprive personeel

4

6

Stichting MFC Oldeberkoop

284

275

Stichting Kredietbank Nederland

119

119

Totaal nieuwe leningen

524

485

Vlottende activa

bedragen x € 1.000

Voorraden

31 dec 2015

31 dec 2016

Grond- en hulpstoffen voorraden

Voorziening afwaard. gronden Grex

- 875

-

Gronden zonder kostprijscalculatie

1.495

-

Totaal Grond- en hulpstoffen voorraden

620

-

Onderhanden werk incl. expl. bouwgrond voorraad

Onderh.werk incl.expl.bouwgr.voorraad

2.531

2.344

Totaal Onderhanden werk incl. expl. bouwgrond voorraad

2.531

2.344

Totaal

3.151

2.344

Bouwgronden niet in exploitatie

bedragen x € 1.000

Niet in exploitatie genomen gronden

Boek-
waarde
31-12-2015

Investe-
ringen

Overbren
-ging
naar
MVA

Winst-
uitname

Aange-
wende
voorz.

Boek
waarde
31-12-2016

Gem.
boekw.
per m2

Gronden in voorraad

14 Donkerbroek Schoolstraat 2e fase

201

72

129

-

€ 3,50

19 Overige bezittingen

0

- 4

4

-

20 Bedrijventerrein rotonde Nanningaweg

78

78

- 0

€ 1,85

48 Haulerwijk Hoofdweg-boven

486

207

279

-

€ 3,50

74 Van Dalen Nanningaweg

113

47

66

-

€ 3,50

87 Makkinga Wemeweg

189

83

106

-

€ 3,50

89 Prandinga U3

107

50

57

-

€ 3,50

114 Waskemeer Kruisweg

122

17

105

-

€ 3,50

125 Oldeberkoop uitbreiding

199

65

133

-

€ 3,50

Gevormde voorzieningen t/m 2014:

Totaal

1.495

- 4

620

4

875

- 0

Vanaf 1 januari 2016 komt de balanscategorie 'niet in exploitatie genomen gronden' (NIEGG) niet meer voor in het BBV. Dat betekent dat deze gronden zijn overgebracht naar materiële vaste activa (MVA). Deze hebben als waarderingsgrondslag een duurzaam lagere marktwaarde. Op grond van de "Taxatiewijzer en kengetallen Deel 20A' was de waarde per 1 januari 2015 € 3,50 per m². De NIEGG zijn voor deze waarde overgebracht. De waarde boven dit bedrag werd ten laste van de voorziening afwaardering gronden gebracht.

Bouwgronden in exploitatie

bedragen x € 1.000

Bouwgronden in exploitatie

Boek-
waarde
31-12-2015

Investe-
ringen

Inkomsten

Winst-
uitname

Voor-
ziening

Balans-
waarde
31-12-2016

Grondexploitatie

01 Appelscha uitbreiding

-21

36

- 14

0

38 Industrieterrein Venekoten geheel

1.353

80

75

1.359

46 Haulerwijk Industrieterrein Beute

3

1

4

47 Haulerwijk Industrieterrein Beute 2e fase

- 48

1

101

- 148

59 Makkinga Lyclamaweg

24

3

71

35

- 9

101 Boekhorsterweg Oosterwolde

291

7

- 284

- 0

104 De Kromten Waskemeer

28

1

29

111 Langedijke Melman II

199

23

222

113 Nijntje Oosterwolde

89

76

273

30

- 78

117 Elsloo

450

28

478

128 Donkerbroek-west

164

325

1

489

Totaal

2.531

575

527

- 234

-

2.344

bedragen x € 1.000

Bouwgronden in exploitatie

Boek-
waarde
31-12-2016

Geraamde
nog te
maken kosten

Geraamde
nog te
realiseren
opbrengsten

Geraamd
resultaat
(eind-waarde)

Genomen
verliezen
tm. 2016

Grondexploitatie

01 Appelscha uitbreiding

0

38 Industrieterrein Venekoten geheel

1.359

766

6.427

- 4.303

298

46 Haulerwijk Industrieterrein Beute

4

15

741

- 722

-

47 Haulerwijk Industrieterrein Beute 2e fase

- 148

59

989

- 1.078

87

59 Makkinga Lyclamaweg

- 9

5

- 4

66

101 Boekhorsterweg Oosterwolde

- 0

- 0

104 De Kromten Waskemeer

29

60

162

- 74

-

111 Langedijke Melman II

222

252

901

- 428

-

113 Nijntje Oosterwolde

- 78

56

- 21

15

117 Elsloo

478

190

878

- 210

-

128 Donkerbroek-west

489

198

1.015

- 328

-

Totaal

2.344

1.601

11.113

- 7.167

466

De waardering van de in exploitatie genomen gronden is gebaseerd op de huidige inzichten en de daarbij behorende inschatting van uitgangspunten, parameters en risico’s. Uiteraard betreft dit een inschatting die omgeven is van onzekerheden, die periodiek wordt herzien en waarbij de waardering in het komende jaar zowel positief als negatief kan uitvallen.

bedragen x € 1.000

Uitzettingen korter dan één jaar

31 dec 2015

31 dec 2016

Vorderingen openbaar lichaam

Debiteuren Openbaar lichaam

293

461

Rekening Courant schatkistbankieren

-

4.058

BCF belastingdienst

2.447

2.864

Totaal Vorderingen openbaar lichaam

2.740

7.383

Overige vorderingen

Debiteuren

460

425

Debiteuren belastingen

1.848

618

Debiteuren SoZaWe/uitkeringen

1.909

1.792

Totaal Overige vorderingen

4.217

2.835

Voorzieningen oninbaarheid

Voorz. oninbare (belasting)debiteuren

- 319

- 424

Voorz. oninbare debiteuren SoZaWe

- 481

- 630

Voorz.verkoop vennootschap BV

-

-

Totaal Voorzieningen oninbaarheid

- 800

- 1.054

Totaal

6.156

9.164

bedragen x € 1.000

Liquide middelen (kas, bank)

31 dec 2015

31 dec 2016

Banksaldo

253

620

Kassaldo

0

0

Totaal

253

620

bedragen x € 1.000

Overlopende activa

31 dec 2015

31 dec 2016

Vooruitbetaalde bedragen

33

Nog te ontvangen bedragen

590

1.042

Totaal

590

1.075

Vaste passiva

bedragen x € 1.000

Reserves

Boek-
waarde
1/1/2016

Toevoe-
gingen

Onttrek-
kingen

Boek-
waarde
31/12/2016

Algemene reserves

Algemene reserve vrij aanwendbaar

12.649

4.314

- 1.305

15.658

Totaal Algemene reserves

12.649

4.314

- 1.305

15.658

Bestemmingsreserves grondexploitatie

Algemene reserve grondexploitatie

3.269

292

- 331

3.230

Totaal Bestemmingsreserves grondexploitatie

3.269

292

- 331

3.230

Bestemmingsreserves opvang schommeling tarieven

Egalisatiereserve reiniging

744

-

- 244

500

Reserve culturele elementen dorpsuitbreiding

5

-

- 5

-

Totaal Bestemmingsreserves opvang schommeling tarieven

749

-

- 249

500

Overige bestemmingsreserves

Reserve dorpsvernieuwing

320

-

- 249

71

Reserve precariobelasting

1.664

-

- 1.664

-

Reserve strategische projecten

4.115

778

- 1.505

3.388

Reserve verruiming werkgelegenheid

34

-

- 6

28

Reserve monumenten (2013)

53

20

-

73

Reserve sociaal domein

4.375

2.506

- 533

6.348

Reserve inbraakpreventie

110

-

- 22

88

Reserve IKC - Noord

63

130

- 193

-

Reserve streekagenda

79

-

- 13

65

Reserve organisatieontwikkelingen

298

229

- 213

314

Reserve rioleringen

85

-

-

85

Reserve overheveling budgetten

571

577

- 571

577

Reserve lastenverlichting

-

-

-

-

Totaal Overige bestemmingsreserves

11.767

4.241

- 4.971

11.037

Totaal

28.435

8.846

- 6.856

30.425

De specifieke toelichting over het verloop, de aard en reden van de reserves en voorzieningen is in de bijlage ‘Nota reserves en voorzieningen per 31 december 2016’ opgenomen. In de kolom ‘toevoegingen’ is het resultaat over dienstjaar 2015, een bedrag van € 2.967.000, volgens het besluit over de resultaatbestemming verwerkt.

bedragen x € 1.000

Structurele toevoegingen en onttrekkingen

Actuele
Begroting

Rekening
2016

Verschil

Structurele toevoegingen

-

-

Totaal structurele toevoegingen

-

-

-

Structurele onttrekkingen

P6

Reserve Organisatie-ontwikkelingen

246

213

- 33 N

Totaal structurele onttrekkingen

246

213

- 33 N

Totaal structurele toevoegingen en onttrekkingen

246

213

- 33 N

In het volgende overzicht volgt een nadere uiteenzetting van de reserve overheveling kredieten.

bedragen x € 1.000

Reserve overheveling kredieten

31 dec 2016

Lokaal stimuleringsbeleid

10

Project Gezond in de Wijk

104

Project Totaal digitaal

32

Advieswerk verzelfstandiging gebiedsteams

7

Budget dorpshuizen

30

Bestemmingsplan Prikkedam

47

Bouw backoffice Sociaal Domein

44

Bijdrage aan Opsterland bouw backoffice

18

GIDS-gelden Wijkleerteam

60

ICT-dienstverlening

175

Regeling compensatie eigen risico

50

Totaal

577

bedragen x € 1.000

Voorzieningen

Boek-
waarde
1/1/2016

Toevoe-
gingen

Vrijval

Onttrek-
kingen

Boek-
waarde
31/12/2016

Voorz.tbv gelijkm. verd.lst (art 44. 1c)

Voorz.onderh.geld de Kompaan

106

39

18

127

Voorz.onderh.geld Steegdenhal

22

113

26

109

Vz. Ond. Sportacc. 3 B`s

1.910

-

125

1.785

Voorz. Onderhoud gymlokalen

299

25

75

249

Voorz. Onderhoud gebouwen

555

165

188

532

Totaal Voorz.tbv gelijkm. verd.lst (art 44. 1c)

2.892

342

-

432

2.801

Voorz. Van derden verkregen middelen (art 44, lid 2)

Voorziening riolering

5.730

352

293

5.789

Totaal Voorz. Van derden verkregen middelen (art 44, lid 2)

5.730

352

-

293

5.789

Voorz.arb.kst gerel.verpl. ongel.verl.

Voorz. lopende pens. bestuurders

735

28

51

712

Voorz.pensioen vm./huidige wethouders

1.694

336

2.030

Totaal Voorz.arb.kst gerel.verpl. ongel.verl.

2.429

364

-

51

2.742

Totaal

11.050

1.058

-

776

11.332

In onderstaande tabel staat het verloop van de vaste schulden over het jaar 2016.

bedragen x € 1.000

Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

31 dec 2015

Opname

Aflossing

31 dec 2016

Onderhandse leningen

Opgen. onderhandse leningen van bin.landse banken

92.583

8.000

-

100.583

Aflos. onderhandse leningen van bin.landse banken

- 59.030

-

- 9.660

- 68.690

Totaal

33.552

8.000

- 9.660

31.893

De totale rentelast voor het jaar 2016 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 865.000. De opgenomen geldleningen voor de woningbouwcorporaties bedragen in totaliteit € 6.492.531. Het restant van € 25.400.000 is opgenomen voor onze eigen huishouding. De te verrichten aflossingen voor 2017 bedragen € 4,8 miljoen afgerond.

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met rente typische looptijd korter dan 1 jaar

bedragen x € 1.000

Kortlopende schulden korter dan één jaar

31 dec 2015

31 dec 2016

Banksaldi

1.201

-

Overige schulden

2.784

3.194

Totaal

3.985

3.194

Overlopende passiva

bedragen x € 1.000

Overlopende passiva

31 dec 2015

31 dec 2016

Vooruitontvangen bedragen van openbare lichamen

100

-

Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van

volgende begrotingsjaren

1.282

4.923

Totaal

1.382

4.923

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Waarborgen en garanties

Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen kunnen we als volgt specificeren:

bedragen x € 1.000

Waarborgen en garanties

Aard/
Omschrijving

Oorspronk.
bedrag

Percentage
borgstelling

Restant
eind 2015

Restant
eind 2016

Stg. Zuid-OostZorg

renovatie Stellinghaven

2.087

100%

208

139

Stg. Beheer multifunctioneel vastgoed Oosterwolde

aankoop/afbouw gebouw en financiering overdrachts-belasting + aanloopkosten

1.600

100%

1.000

1.000

Stg. Openbaar Voortgezet Onderwijs Ooststellingwerf

uitbreiding van gebouw E van de Kampus Oosterwolde, max. 8 jaar

560

100%

438

420

Gemeente Smallingerland

verdubbeling N381 Drachten-Donkerbroek

250

100%

250

250

Coöperatieve Vereniging Fryslân

aanleg breedband in Langedijke

125

100%

125

125

Totaal

4.622

2.021

1.934

In 2016 is niets betaald wegens verleende borg- en garantiestellingen voor geldleningen. De woningbouwcorporaties, actief in onze gemeente, maken gebruik van het Waarborgfonds voor de Sociale Woningbouw (WSW). De corporaties kunnen door het WSW geborgde leningen afsluiten. Het schuldrestant van deze leningen bedraagt per 31 december 2016 € 47,7 miljoen. Voor Stichting WoonFriesland is het € 13,5 miljoen, Stichting Woonzorg Nederland € 1,8 miljoen en als laatste Stichting Actium € 32,4 miljoen. De gemeente kan als gevolg van de ‘achtervangregeling’ nog in beperkte mate worden aangesproken.

Jaar van storting

Bedrag

Rentepercentage

2017

3.000.000

2,51

2018

n.v.t.

2019

3.000.000

1,85

2020

4.800.000

2,07 en 2,13

Totaal

10.800.000

Contractuele verplichtingen

De gemeente heeft meerjarige contractuele verplichtingen afgesloten. Op basis van geregistreerde contracten uit de contractenbank blijkt dat dit € 5,1 miljoen bedraagt. Overigens moet hierbij wel worden vermeld dat de contractenbank op dit moment nog niet volledig is gevuld.

Alle ten tijde van het opmaken van de jaarrekening beschikbare informatie omtrent de feitelijke situatie per balansdatum is bij het opmaken van de jaarrekening in aanmerking genomen en verwerkt. Er hebben zich na het opmaken van de jaarrekening geen gebeurtenissen van betekenis voorgedaan die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op balansdatum.