Begrotingsrechtmatigheid

De door u vastgestelde begroting en begrotingswijzigingen zijn de norm voor de begrotingsrechtmatigheid. Bestedingen boven het vastgestelde begrotingsbedrag (lasten) per programma die niet door u zijn geautoriseerd zijn strikt genomen onrechtmatig. Er kunnen verschillende soorten begrotingsafwijkingen worden onderkend. Het hangt dan van de reden af of de overschrijding meetelt in het oordeel van de accountant.

bedragen x € 1.000

Actuele begroting

Rekening 2016

Begrotingsafwijking

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Saldo van baten en lasten

Programma

1. Sociale Domein

9.021

- 28.312

- 19.291

9.385

- 25.890

- 16.504

365 V

2.422 V

2.786 V

2. Welzijn & educatie

501

- 8.392

- 7.890

531

- 8.261

- 7.730

30 V

131 V

161 V

3. Ruimtelijke & economische ontwikk.

8.460

- 14.774

- 6.314

9.068

- 12.799

- 3.731

608 V

1.975 V

2.583 V

5. Openbare orde en veiligheid

14

- 1.561

- 1.548

16

- 1.544

- 1.528

3 V

17 V

20 V

6. Bestuur & Dienstverlening

3.977

- 22.741

- 18.764

3.924

- 21.654

- 17.731

- 53 N

1.087 V

1.034 V

Totaal Programma

21.972

- 75.779

- 53.807

22.925

- 70.148

- 47.224

953 V

5.631 V

6.584 V

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene uitkering

41.490

-

41.490

41.582

-

41.582

92 V

-

92 V

Deelnemingen

1.145

- 27

1.118

1.159

- 31

1.129

14 V

- 4 N

10 V

Lokale heffingen

3.704

- 68

3.635

3.711

- 65

3.646

7 V

3 V

10 V

Saldo financieringsfunctie

6.406

- 3.821

2.585

7.426

- 4.909

2.517

1.020 V

- 1.088 N

- 68 N

Overige algemene dekkingsmiddelen

9

- 17

- 8

55

- 249

- 194

46 V

- 232 N

- 186 N

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

52.754

- 3.933

48.821

53.933

- 5.254

48.679

1.179 V

- 1.321 N

- 142 N

Saldo van baten en lasten

74.726

- 79.712

- 4.986

76.858

- 75.402

1.456

2.132 V

4.310 V

6.442 V

Mutatie reserves

Toevoegingen en onttrekkingen

Toevoegingen

- 2.231

- 2.231

- 5.650

- 5.650

-3.419 N

-3.419 N

Onttrekkingen

9.312

9.312

6.856

6.856

- 2.456 N

- 2.456 N

Totaal Toevoegingen en onttrekkingen

9.312

- 2.231

7.082

6.856

- 5.650

-1.206

- 2.456 N

-3.419 N

-5.876 N

Resultaat

84.039

- 81.943

2.096

83.714

- 81.052

2.662

- 325

891

566 V

Uit bovenstaande tabel blijkt dat er bij  de algemene dekkingsmiddelen een overschrijding is bij de lasten. We hebben geconstateerd dat deze overschrijdingen passen binnen het bestaande beleid en niet eerder bekend waren. De overschrijdingen vallen daarmee in de categorie “onrechtmatig, maar telt niet mee voor het oordeel”.

Wij verzoeken u deze overschrijdingen alsnog te autoriseren door middel van het vaststellen van de Jaarstukken 2016.

Voor een toelichting op de overschrijdingen verwijzen wij u naar 5.7.