Beslispunten voorzieningen

Inleiding

Bij de programmabegroting 2016-2020 reeds door de raad vastgestelde toevoegingen en aanwendingen 2016 hoeven in feite niet nogmaals te worden vastgesteld. Om duidelijkheid te verstrekken over de mutaties van de komende jaren worden ze wel bij de beslispunten genoemd. Afwijkingen tussen begroting en realisatie moeten wel middels deze nota worden vastgesteld.

71800  Voorziening oninbare debiteuren

 1. Handhaven voorziening per 31-12-2016
 2. Dotatie aan voorziening in 2016 € 208.659
 3. Aanwending van de voorziening in 2016 € 103.591,59

71801  Voorziening oninbare debiteuren SoZaWe

 1. In te stemmen met de toevoeging van € 378.032 (grotendeels vanuit crediteuren)
 2. In te stemmen met de vrijval van € 39.999
 3. In te stemmen met de aanwending van € 189.308
 4. de voorziening in stand te houden per 31-12-2016

71802  Voorziening afwaardering gronden grex

 1. Aanwending in 2016 € 874.738,70
 2. Voorziening per 31-12-2016 opheffen

71900  Voorziening onderhoud gymlokalen

 1. Voorziening handhaven per 31 december 2016
 2. Toevoeging in 2016 van € 25.000 o.b.v. de MOP 2015-2024
 3. Aanwending in 2016 in totaal € 74.989
 4. Toevoeging 2017-2021 jaarlijks € 25.000 voor de gymlokalen
 5. Aanwending in 2017 € 35.509; in 2018 € 16.794; in 2019 € 12.706; in 2020 € 144.728 en 2021 € 20.420

71901  Voorziening onderhoudsgelden De Kompaan

 1. Voorziening handhaven per 31 december 2016
 2. Toevoeging in 2016 € 39.000 o.b.v. MOP 2013-2017
 3. Aanwending in 2016 € 17.922 conform MOP 2013-2017
 4. Toevoeging 2017-2021 jaarlijks € 16.000
 5. Aanwending 2017 € 23.409, 2018 € 1.839, 2019 € 1.839, 2020 € 96.939 en 2021 € 2.202 conform MOP 2017-2026

71902  Voorziening onderhoudsgelden Steegdenhal

 1. Voorziening handhaven per 31 december 2016
 2. Toevoeging in 2016 € 113.000
 3. Aanwending in 2016 € 26.423
 4. Toevoeging 2017-2021: jaarlijks € 15.500
 5. Aanwending 2017 € 108.330; 2018 € 19.651; 2019 € 5.051; 2020 € 19.361 en 2021 € 8.081

71903  Voorziening onderhoud sportaccommodaties 3B’s

 1. Voorziening handhaven per 31 december 2016
 2. Toevoeging in 2016: geen
 3. Onttrekking in 2016 € 125.000
 4. Toevoeging 2017-2021: geen
 5. Onttrekking 2017 € 366.140; 2018 € 259.168; 2019 € 76.843; 2020 € 234.549 en 2021 € 18.312

71904  Voorziening onderhoud gebouwen

 1. Voorziening handhaven per 31 december 2016
 2. Dotatie aan voorziening 2016: € 165.000
 3. Jaarlijkse dotatie aan voorziening 2017 en verder: € 65.000
 4. Aanwending in 2016 € 187.860,58
 5. Aanwending in 2017 € 45.401, in 2018 € 86.910, in 2019 € 254.525, in 2020 € 34.096, in 2021 € 10.500

71940  Voorziening riolering

 1. Voorziening handhaven per 31-12-2016
 2. Dotatie voorziening 2016 i.v.m. doorgeschoven werkzaamheden: € 13.650
 3. Dotatie voorziening 2016 spaardeel: € 338.700
 4. Aanwending voorziening 2016 i.v.m. investeringen vrijverval riolering 2015: € 114.070
 5. Aanwending voorziening 2016 i.v.m. investeringen vrijverval riolering 2016: € 169.865
 6. Aanwending voorziening 2016 i.v.m. uitgestelde werkzaamheden 2015: € 9.280
 7. Dotatie spaardeel voorziening 2017 € 13.811, 2018 € -749. 2019 € -22.120, 2020 € 1.218, 2021 € 2.201
 8. Aanwending in 2017:
  a. Doorgeschoven werkzaamheden 2016: € 13.650
  b. Projecten vrijverval riolering 2015: € 66.930
  c. Projecten vrijverval riolering 2016: € 271.135
  d. Projecten vrijverval riolering 2017: € 441.000
 9. Aanwending in 2018-2020: jaarlijks projecten vrijverval riolering € 441.000

71950  Voorziening lopende pensioenverplichtingen bestuurders

 1. Toevoeging in 2016 € 27.998
 2. Aanwending in 2016 € 51.020,76
 3. Vanaf 2017: jaarlijkse dotatie van € 25.000 handhaven en aanwending van € 50.000

71951  Voorziening pensioenverplichtingen voormalig en huidige wethouders

 1. In te stemmen met een toevoeging in de voorziening van € 335.845
 2. Vanaf 2017 een jaarlijkse toevoeging van € 50.000