Overzicht algemene dekkingsmiddelen

bedragen x € 1.000

Algemene dekkingsmiddelen

Rekening
2015

Primitieve
Begroting

Actuele
Begroting

Rekening
2016

Verschil

Lasten algemene dekkingsmiddelen

Algemene uitkering

Deelnemingen

- 19

- 27

- 27

- 31

- 4 N

Lokale heffingen

- 75

- 68

- 68

- 65

3 V

Saldo financieringsfunctie

- 3.333

- 3.376

- 3.821

- 4.909

- 1.088 N

Overige algemene dekkingsmiddelen

- 43

- 17

- 17

- 249

- 232 N

Totaal Algemene inkomsten en uitgaven

- 3.471

- 3.488

- 3.933

- 5.254

- 1.321 N

Baten algemene dekkingsmiddelen

Algemene uitkering

25.167

40.677

41.490

41.582

92 V

Deelnemingen

60

54

1.145

1.159

14 V

Lokale heffingen

4.130

4.635

3.704

3.711

7 V

Saldo financieringsfunctie

5.623

5.204

6.406

7.426

1.020 V

Overige algemene dekkingsmiddelen

970

25

9

55

46 V

Totaal Belastingen en Wet WOZ

35.950

50.594

52.754

53.933

1.179 V

Totaal

32.479

47.107

48.821

48.679

- 142 N

Saldo financieringsfunctie, nadeel € 68.000

  • Voordeel bij rente € 207.000. Bij de tweede managementrapportage 2016 is de vervroegde afschrijving (i.v.m. vernieuwing BBV) van de investeringen maatschappelijk nut verwerkt. Om de begrotingswijzing sluitend te kunnen maken wordt het deel van de rente van de totale kapitaallast bij de rente incidenteel begroot. Hier staat geen werkelijke uitgaaf tegenover. De rentepost had verder naar beneden moeten worden gewijzigd, per abuis is dit niet gebeurd.
  • Nadeel afschrijving € 1.295.000. De investeringen die in één keer worden gedekt uit een voorziening dan wel een reserve zijn in 2016 via deze post verwerkt. In voorgaande jaren werd dat rechtstreeks naar het betreffende product geboekt. Nu komt het via de doorbelasting kapitaallasten weer op de producten terecht. Daar wordt dan ook de dekking verantwoord.
  • Hogere doorbelasting kapitaallasten € 1.029.000 (nadeel). Zie hiervoor bij afschrijving.

Algemene uitkering, voordeel € 92.000

Hogere ontvangen algemene uitkering eerdere dienstjaren € 112.000. Het gevolg van de decembercirculaire 2016 is € 125.000 positief. Dit kon niet meer worden gewijzigd in de begroting. Een voordeel van € 70.000 als gevolg van gebruik van andere aantallen dan het ministerie voor een drietal maatstaven. Bijvoorbeeld het ministerie rekent bij de maatstaf bijstandsontvangers nog met het aantal WWB van het jaar 2015. Bij de decembercirculaire 2016 is aangekondigd dat er een onderuitputting van het accres over 2016 wordt verwacht. Een ruwe berekening levert voor Ooststellingwerf een nadeel op van € 215.000, dit is meegenomen bij deze jaarrekening.

Nagekomen/buitengewone posten, nadeel € 34.000

Correctie van een aantal facturen uit eerdere dienstjaren.

Algemene mutaties voorzieningen, nadeel € 169.000

De dotatie aan de voorziening oninbare debiteuren bedraagt € 209.000, de berekening is conform de financiële verordening. Van de voorziening oninbare debiteuren SoZaWe is € 40.000 vrijgevallen na actualisatie van de voorziening.