Programma 5

Openbare orde en veiligheid

We ontwikkelen een veilige en prettige woon- en leefomgeving voor onze gemeente, samen met alle betrokken partijen. In 2016 is het integraal veiligheidsbeleid geëvalueerd en is het nieuwe evenementenbeleid vastgesteld. We hebben een handboek ‘mensen met verward gedrag’ geïntroduceerd bij betrokken partijen en er zijn projecten geweest in het kader van preventie van woninginbraken. De indikking van de crisisorganisatie is vanaf 2016 een feit, per district is een voltallig crisisteam samengesteld. De BOA is ook dit jaar zichtbaar aanwezig geweest in de verschillende dorpen.

Begroot € 1.512
Realisatie € 1.496
Resultaat € 16

Thema's

Openbare orde en veiligheid

Wat willen we bereiken?

Integraal veiligheidsbeleid staat niet op zichzelf maar is afhankelijk van andere beleidsterreinen en initiatieven van inwoners en instanties. Elke beleidskeuze heeft altijd min of meer invloed op de veiligheid van de inwoner. Daarom zetten we in op samenwerking met alle betrokken partijen om een veilige en prettige woon- en leefomgeving te ontwikkelen.

Wat hebben we bereikt?

In 2016 is het integraal veiligheidsbeleid geëvalueerd. Het nieuwe evenementenbeleid is vastgesteld en ter besluitvorming voorgelegd aan de raad (begin 2017). We hebben een handboek ‘mensen met verward gedrag’ geïntroduceerd bij betrokken partijen en er zijn projecten geweest in het kader van preventie van woninginbraken.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Op 22 november 2016 heeft u de evaluatie van het integraal veiligheidsbeleid 2013 – 2016 vastgesteld. In maart 2016 hebben wij ingestemd met het DOR (Digitaal Opkopers Register). In september is de eerste rijwielhandelaar aangesloten bij het DOR.

Artikel 13B Opiumwet is primair gericht op de preventie en beheersing van de uit druggebruik voortvloeiende risico’s voor de volksgezondheid en het voorkomen van nadelige effecten van de handel in en het gebruik van drugs op het openbare leven en andere lokale omstandigheden. Samen met de buurgemeenten Weststellingwerf, Opsterland en Heerenveen is nu hetzelfde beleid vastgesteld. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een bestuurlijke aanpak in de strijd tegen handel en gebruik van verdovende middelen.

In samenwerking met de Friese gemeenten en het Veiligheidshuis Fryslân is het Veiligheidsboek “Mensen met verward gedrag” ontwikkeld. Dit handboek is breed van opzet en geeft zicht op ontwikkelingen, routes, werkwijzen, knelpunten, oplossingen en interventies bij mensen met verward gedrag (overlast gevende personen). Het Handboek kan door elke professional worden gebruikt die betrokken is bij een (dreigende) escalatie van een persoon met verward gedrag.

Wat merkt de inwoner ervan?

Onze inwoners ervaren een veilige woon- en leefomgeving.

Wat willen we bereiken?

Een professionele organisatie rondom crisis- en rampenbestrijding. Dit omvat voornamelijk de brandweerzorg, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en de gemeentelijke organisatie (sectie bevolkingszorg).

Wat hebben we bereikt?

Met ingang van 2016 is de indikking van de crisisorganisatie een feit. Per district (niet meer per gemeente) is een voltallig crisisteam samengesteld. In ons geval hebben we poules met Heerenveen, Opsterland en Weststellingwerf. Dit betekent dat er efficiënter getraind en geoefend kan worden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Draaiboeken voor alle medewerkers die een rol hebben in de crisisbeheersing zijn geactualiseerd en afgestemd in HOWO-verband (Heerenveen, Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf). Er zijn kennismakings-bijeenkomsten georganiseerd voor de nieuwe poules. OOV-alert, het alarmeringssysteem voor de crisisbeheersing, is bijgewerkt.

Wat merkt de inwoner ervan?

Er is een professionele en adequate organisatie die tijdens een crisis of ramp de gemeentelijke taken goed uitvoert en samenwerkt met overige betrokken partijen.

Handhaving

Wat willen we bereiken?

De gemeente verleent vergunningen voor diverse evenementen en activiteiten. We zetten Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) in om toezicht te houden. Deze BOA’s letten onder andere ook op het zwerfafval, de overlast van hondenpoep, het aanlijngebod van honden en het parkeren in de blauwe zone. We hebben de zichtbaarheid van de BOA’s vergroot door het aanstellen van een tweede BOA.

Wat hebben we bereikt?

Door ca. 1200 controles, is de BOA zichtbaar aanwezig in de verschillende dorpen. Met name bij zwerfafval is zichtbaar dat specifieke afvalplekken door de intensivering van de controles zijn verbeterd en op die plaatsen wordt veel minder zwerfafval aangetroffen. De inzet van de BOA’s is naast het toezicht op de vergunningen ook vraaggestuurd vanuit de maatschappij. Een deel van de werkzaamheden komen voort uit meldingen vanuit een inwoner of bedrijf.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Door de twee BOA’s zijn ca. 1200 controles uitgevoerd op het gebied van de APV, de afvalstoffenverordening en de openbare ruimte. 62% van de controles hadden te maken met zwerfafval en honden(poep). Door het aanstellen van de tweede BOA zijn de controles ongeveer verdubbeld.

Wat merkt de inwoner ervan?

Door te handhaven op gebied van de APV en afvalstoffen, is de openbare ruimte in de gemeente schoner en veiliger.

Toelichting belangrijkste afwijkingen

In programma 5 zijn geen afwijkingen > € 25.000 te vermelden.