Belangrijkste ontwikkelingen in 2016

We geven op hoofdlijnen per programma de belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen in 2016 weer.

Sociaal domein

 • De samenwerking tussen het gebiedsteam en partners in de jeugdvoorzieningen verloopt steeds beter. Er zijn voorbereidingen getroffen om in 2017 te starten met een praktijkondersteuner Huisarts (POH).
 • We hebben een beeld gekregen van de jonge mantelzorgers en hun behoeften door het organiseren van een dag van de jonge mantelzorgers.
 • Het beleid voor hulp bij het huishouden binnen de Wmo is structureel gemaakt. Daarnaast hebben we het voornemen om complementaire hulp (bepaalde vormen van therapie op het snijvlak van begeleiding) mogelijk te maken.
 • In 2016 zijn veel uitkeringsgerechtigden uitgestroomd naar arbeid of hebben parttime of tijdelijk werk verricht. Uitkeringsgerechtigden zetten zich in voor de samenleving in de publieke ruimte, in de wijken en buurten door leerwerktrajecten, vrijwilligerswerk, mantelzorg en de tegenprestatie.
 • Ooststellingwerf heeft besloten een deel van de WSW zelf uit te voeren. We starten met de overname van tien groen medewerkers van de GR in 2017. In de jaren daarop volgen nog dertig medewerkers.
 • We hebben bijgedragen aan het verbeteren van de situatie van inwoners met een laag inkomen door o.a. het kindpakket, jeugd Sportfonds en Jeugd Cultuurfonds en de kleding- en schoenenbonnenactie.

Welzijn en educatie

 • We hebben in het kader van de Culturele Hoofdstad 2018 een definitieve overeenkomst gesloten met Stichting Hein Mader. Er zijn voorbereidingen getroffen om een route te maken met de beelden van Hein Mader.
 • Het aantal locaties waar Voorschoolse Educatie wordt aangeboden is uitgebreid. Daarnaast zijn alle peuterspeelzalen omgevormd tot peuterspeelgroepen.
 • In Oosterwolde is in maart 2016 een Integraal Kindcentrum (IKC Wolderwijs) in gebruik genomen.
 • Door de gezamenlijke inspanningen van scholen, gemeenten en andere partners in regio De Friese Wouden zien we het aantal voortijdig schoolverlaters gestaag dalen. Daarbij is er nadrukkelijk aandacht voor jongeren in een kwetsbare positie.

Ruimtelijke en economische ontwikkelingen

 • Samen met de gemeenten in Zuidoost Fryslân en het Recreatieschap Drenthe is het wandelknooppuntennetwerk gerealiseerd en is een stap gezet met het Uitvoeringsprogramma Friese Wouden. Vanuit de werkgroep Recreatie Fochtelooerveen wordt gewerkt aan een Masterplan Fochtelooerveen.
 • Het programma van Biobased Economy is in september 2016 vastgesteld. De eerste drie projecten hebben al subsidie gekregen en zijn van start gegaan.
 • De werkgelegenheid is in 2016 met 1,9% gegroeid ten opzichte van 2015.
 • Er is een CO2 reductie bereikt van 11% ten opzichte van 2010.
 • Ten aanzien van de nieuwe Omgevingswet, die in 2019 in gaat, heeft inmiddels een eerste informatieve bijeenkomst met u plaatsgevonden.

Strategische projecten

 • In 2016 zijn diverse projecten (vanuit het Venekoten Centrum) opgeleverd, zoals de projecten Hearenkwartier, Stipeplein en Venekoterweg Fietspad en omgeving. Met de markt is toegewerkt naar een ontwikkeling van diverse locaties in het centrum en tussenliggende openbare ruimte.
 • Ooststellingwerf is op de kaart gezet door de pilot chauffeurloos vervoer. Ook de nieuwe Bosbergtoren heeft geleid tot veel belangstelling.
 • Het businessplan voor het Ecomunity center is vastgesteld en daarbij is door u een investeringskrediet van € 1 miljoen beschikbaar gesteld. Ook de provincie heeft besloten € 1 miljoen beschikbaar te stellen.

Openbare orde en veiligheid

 • Het integraal veiligheidsbeleid is geëvalueerd. Daarnaast zijn er dit jaar o.a. projecten geweest in het kader van preventie van woninginbraken.
 • De indikking van de crisisorganisatie is een feit. Per district is een voltallig crisisteam samengesteld. Dit betekent dat er efficiënter getraind en geoefend kan worden.

Bestuur en dienstverlening

 • De ambities zijn geactualiseerd. Eigen kracht met vangnet, werk en duurzaamheid staan centraal. Vernieuwing en innovatie zijn vertrekpunten voor ons bestuur en onze organisatie. Met behulp van een fors bedrag aan incidentele middelen ontwikkelen we nieuwe initiatieven. We willen van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie.
 • De drie gemeenten hebben hun standpunt neergelegd over de toekomst van de OWO-samenwerking. We hebben aangegeven dat we de bestaande ambtelijke samenwerking verder willen optimaliseren.
 • Op het gebied van dienstverlening zijn een aantal veranderingen doorgevoerd. De bezetting van de balie/receptie is uitgebreid; WhatsApp is geïmplementeerd als dienstverleningskanaal; er zijn voorbereidingen getroffen voor de verbetering van de website in 2017; we zijn aangesloten op mijnoverheid.nl; en we hebben voorbereidingen getroffen voor het toevoegen van digitale diensten in 2017