Balans per 31 december 2016

bedragen x € 1.000

Activa

31 dec 2015

31 dec 2016

Vaste Activa

Immateriële vaste activa

1.646

1.622

Bijdrage activa derden

1.646

1.622

Materiële vaste activa

61.392

60.997

Invest. In de openbare ruimte maatschappelijk nut

498

-

Invest. Met een economisch nut

39.013

39.365

Invest. Met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

21.881

21.633

Financiële vaste activa

8.413

8.605

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

163

151

Leningen aan woningcorporaties

6.553

6.493

Overige langlopende leningen

524

485

Overige uitzettingen met een typische looptijd van een jaar of langer

980

1.476

Deelnemingen

193

-

Totaal Vaste Activa

71.451

71.223

Vlottende activa

Voorraden

3.151

2.344

Niet in exploitatie opgenomen bouwgrond

620

-

Onderhanden werk, waaronder bouwgrond

2.531

2.344

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar

6.156

9.164

Overige vorderingen

3.416

1.781

Vorderingen openbaar lichaam

2.740

3.325

RC Schatkistbankieren

-

4.058

Liquide middelen (kas, bank)

253

620

Liquide middelen (kas, bank)

253

620

Overlopende activa

590

1.075

Overig nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

 590

1.075

Totaal Vlottende activa

10.150

13.204

Totaal Activa

81.601

84.428

bedragen x € 1.000

Passiva

31 dec 2015

31 dec 2016

Vaste passiva

Eigen vermogen

31.631

33.087

Algemene reserve

12.649

15.658

Bestemmingsreserves

15.786

14.767

Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

3.196

2.662

Voorzieningen

11.050

11.332

Voorzieningen

11.050

11.332

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

33.552

31.893

Onderhandse leningen van binnenlandse banken

33.552

31.893

Totaal Vaste Passiva

76.233

76.312

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

3.985

3.194

Overige schulden

2.784

3.194

Banksaldi

1.201

-

Overlopende passiva

1.382

4.923

Vooruitontvangen bedragen van openbare lichamen

100

Overige vooruitbetaalde bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

 1.282

 4.923

Totaal Vlottende passiva

5.367

8.117

Totaal Passiva

81.601

84.428

Gewaarborgde geldleningen en garantstellingen

2.021

1.934