Verloopoverzicht reserves

Reserves

Nummer

Saldo per

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

Saldo per

31-dec-2015

31-dec-2016

1.2 Algemene reserves

Algemene reserve

12.649

4.314

1.305

0

15.658

Totaal algemene reserves

12.649

4.314

1.305

0

15.658

1.3 Bestemmingsreserves opvangen schommelingen tarieven

Egalisatiereserve reiniging

744

0

244

0

500

Totaal bestemmingsreserves opvangen schommelingen tarieven

744

0

244

0

500

1.4 Bestemmingsreserves

1.4.1 Bestemmingsreserves grondexploitatie

Algemene reserve grondexploitatie

3.269

292

331

0

3.230

Reserve culturele elementen dorpsuitbreiding

5

0

0

5

0

Totaal bestemmingsreserves grondexploitatie

3.274

292

331

5

3.230

1.4.2 Overige bestemmingsreserves

Reserve I.K.C. Noord

63

130

175

18

0

Reserve dorpsvernieuwing

320

0

249

0

71

Reserve streekagenda

79

0

13

0

65

Reserve precariobelasting

1.664

0

1.664

0

0

Reserve strategische projecten

4.115

778

1.505

0

3.388

Reserve organisatieontwikkelingen

298

229

213

0

314

Reserve Sociaal Domein

4.375

2.506

533

0

6.348

Reserve riolering

85

0

0

0

85

Reserve overheveling budgetten

571

577

571

0

577

Reserve monumenten

53

20

0

0

73

Reserve inbraakpreventie

110

0

22

0

88

Reserve verruiming werkgelegenheid

34

0

6

0

28

Totaal overige bestemmingsreserves

11.767

4.241

4.953

18

11.037

Totaal bestemmingsreserves

15.786

4.533

5.528

23

14.767

Totaal reserves

28.435

8.846

6.833

23

30.425