Paragraaf 6

Verbonden partijen

Verbonden partijen zijn organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk én financieel belang heeft. Een bestuurlijk belang betekent dat de gemeente zeggenschap heeft. Een financieel belang betekent dat de gemeente financiële middelen beschikbaar heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de partij. De gemeente heeft ook een financieel belang als de verbonden partij haar financiële problemen kan verhalen op de gemeente. Elke verbonden partij draagt direct of indirect bij aan de beleidsdoelen van de gemeente. De verbonden partijen bestaan uit gemeenschappelijke regelingen, deelnemingen en overige verbonden partijen.

Algemene beleidslijn

Verbonden partijen zijn (participaties in) gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen en vennootschappen. Deelname in een verbonden partij is een alternatief voor enerzijds het zelf uitvoeren van gemeentelijke taken of anderzijds het uitbesteden van deze taken door de gemeente. Het uitgangspunt is dat wij alleen deelnemen in een verbonden partij als we daarmee een publiek belang dienen. Er kunnen verschillende redenen zijn om deel te nemen in een verbonden partij, bijvoorbeeld:

 • Efficiencyvoordelen: kostenvoordeel door samenwerking;
 • Risicospreiding: het delen van (financiële) risico’s met andere partijen;
 • Kennisvoordeel: gebruik maken van elkaars kennis en expertise;
 • Bestuurlijke kracht/effectiviteit: deelnemers staan samen sterker;
 • Katalysatorfunctie: de gemeente als belangrijke initiërende factor.

We streven naar het efficiënt uitvoeren van gemeentelijke taken op basis van samenwerking waarbij de sturingselementen zoals transparantie, kaderstelling, verantwoording en controle voldoende gewaarborgd zijn.

Gemeenschappelijke regelingen

Verband

Gemeenschappelijke Regeling Centrumregeling samenwerking sociaal domein Friese gemeenten te Leeuwarden

Deelnemers naast Ooststellingwerf

Alle Friese gemeenten nemen deel in deze GR. Dit betekent naast Ooststellingwerf nog 23 andere gemeenten. Er vindt bestuurlijk overleg plaats tussen gemeenten over (de uitvoer van) deze regeling in het portefeuillehouders overleg.

Financieel belang

De centrumgemeente berekent de integrale kosten voor haar dienstverlening door aan gemeenten. De kosten voor de dienstverlening bestaan uit kosten voor instandhouding en kosten voor taakuitvoering. De kosten voor instandhouding worden onder gemeenten verdeeld op basis van inwoneraantal van elke gemeente met peildatum 1 januari van jaar t-1. De kosten voor uitvoering van taken worden verdeeld onder gemeenten op basis van het percentuele aandeel dat een gemeente toekomt in het totaal van aantallen cliënten op basis van de Jeugdwet. De kosten bedroegen voor 2016 circa € 90.000.

Belang

De regeling wordt getroffen om de beleidsvoorbereiding ten behoeve van wettelijke taken op het terrein van jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en participatie en de inkoop ten behoeve van wettelijke taken op het terrein van jeugdzorg en maatschappelijke ontwikkeling doelmatig en kwalitatief hoogwaardig te organiseren met de gezamenlijke Friese gemeenten.

Beleidsvoornemen

Bovenlokale (specialistische) zorg en ondersteuning leveren voor inwoners van onze gemeente. Door deze regeling wordt:

 • Invulling gegeven aan de wettelijke verplichting AMK en werkbedrijf;
 • Bestaand beleid via de centrumgemeente (beschermd wonen, maatschappelijke opvang/ vrouwenopvang en het SHG deel van het AMK) gecontinueerd;
 • Een gezamenlijke aanpak vormgegeven voor een aantal taken op het gebied van de Jeugdwet, Jeugdbescherming, Jeugdreclassering, Spoedeisende zorg, Jeugd GGZ, deel Jeugd AWBZ, Pleegzorg en Wmo begeleiding van opvang klanten.

Vermogen x € 1.000 *

Eigen vermogen:

De GR is opgericht per 1-1-2015

Vreemd vermogen:
-

Resultaat x € 1.000 *

 € 323.000

Verband

Veiligheidsregio Fryslân te Leeuwarden

Deelnemers naast Ooststellingwerf

Een gemeenschappelijke regeling met de 24 Friese gemeenten.

Zowel bestuurlijk als ambtelijk bestaan er gremia waarin (één van de) OWO-gemeente(n) vertegenwoordigd zijn.

 • Deelname in Algemeen Bestuur (AB) van de VRF (drie burgemeesters);
 • Deelname in Dagelijks Bestuur (DB) van de VRF (burgemeester Oosterman);
 • Deelname in Bestuurscommissie Veiligheid van de VRF (drie burgemeesters);
 • Deelname in Agendacommissie Veiligheid van de VRF (burgemeester Oosterman);
 • Deelname in Bestuurscommissie Gezondheid (drie pfh’s);
 • Deelname in Agendacommissie Gezondheid (Heerenveen).
 • Deelname in POOK (Plenair Overleg Oranje Kolom) drie gemeentesecretarissen;
 • Deelname in ambtelijk regionaal overleg (zowel VRF-breed als in district Zuid-Oost) door drie AOV’ers.

Financieel belang

Bijdrage 2016 € 1.982.341 (volgens begroting)
1. OGZ: € 149.056
2. Jeugdgezondheidszorg: € 663.237
3. Veiligheid: € 64.165

4. Brandweer: € 1.105.883

Belang

Het voornaamste doel is het voorkomen van (gezondheids-) risico’s op welk terrein dan ook. Het uiteindelijke doel is het bevorderen van het beleid van gemeenten op het gebied van gezondheid en veiligheid.

Beleidsvoornemen

In de begroting staan de drie programma’s Gezondheid, Brandweer en Crisisbeheersing centraal. Elk van de programma’s waarop gestuurd kan worden, bevat een aantal doelstellingen (wat willen we bereiken?) met daaraan gekoppeld de activiteiten die nodig zijn om de doelstellingen te realiseren (wat gaan we daarvoor doen?) en de financiële middelen die daartoe worden ingezet (wat mag het kosten?).
In het Beleidsplan Brandweer Fryslân 2015-2018 wordt de koers uitgezet naar een toekomstbestendige brandweerzorg in Fryslân. Met het Beleidsplan 2015-2018 wil de GGD aansluiten op de opgaven waar de gemeenten de komende jaren voor staan. Een belangrijke ontwikkeling hierbij zijn de decentralisaties in het sociaal domein.
Ten behoeve van het programma Crisisbeheersing is het Beleidsplan 2015-2018 opgesteld. In dit plan zijn voornemens geformuleerd die moeten leiden tot een verdere versterking van de Friese crisisorganisatie.

Vermogen x € 1.000

Eigen vermogen:
1-1-2015 € 6.589
31-12-2015 € 2.116

Vreemd vermogen:
1-1-2015 € 53.964
31-12-2015 € 52.702

Resultaat x € 1.000

€ - 721

Verband

Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Fryslân te Drachten

Deelnemers naast Ooststellingwerf

Er nemen naast Ooststellingwerf nog zeven gemeenten deel.
Vertegenwoordiging in dagelijks en algemeen bestuur: wethouder Van Esch.

Financieel belang

Onze bijdrage in het negatieve subsidieresultaat over 2016 is begroot op € 665.000. Het aantal Se's is voor 2016 begroot op 161. De kosten per Se bedragen € 29.421 terwijl de inkomsten per Se (fictief binnen het ongedeelde Participatiebudget) € 25.190 bedragen. De definitieve afrekening over 2016 is nog niet bekend.

Belang

Het bieden van arbeidsplaatsen in het kader van de sociale werkvoorziening voor inwoners uit onze gemeente.

Beleidsvoornemen

De Participatiewet is per 1 januari 2015 definitief ingevoerd. De toegang tot de WSW is per die datum voor nieuwe instroom afgesloten. Dit heeft tot gevolg dat de WSW alleen nog van kracht blijft voor de huidige werknemers met een vaste aanstelling. De GR heeft besloten tot het verantwoord en versneld afbouwen van de WSW, met aandacht voor de positie van de huidige werknemers. Hiervoor is in GR-verband een onderzoek uitgevoerd en afgerond in de vorm van een eindrapportage als voorzet voor de nader uit te werken herstructurering in deelplannen. De GR streeft ook naar het terugdringen van het subsidie- en exploitatietekort bij Caparis NV.

Vermogen x € 1.000 *

Eigen vermogen:  
€ 696

Vreemd vermogen:
01-01-2015  € 15.627
31-12-2015  € 12.830

Resultaat x € 1.000 *

€ 696 (2015)

Verband

Recreatieschap Drenthe te Diever

Vorm

Gemeenschappelijke regeling

Deelnemers naast Ooststellingwerf

Alle 12 Drentse gemeenten. Vertegenwoordiging in algemeen bestuur door wethouder Welle

Financieel belang

Bijdrage 2016: € 62.170

Belang

Bevorderen van samenwerking en afstemming tussen diverse partijen om de recreatieve mogelijkheden in de regio optimaal te benutten.

Beleidsvoornemen

Kwaliteitsverbetering van het toeristisch en recreatief product in Ooststellingwerf. Regie nemen op gebied van werkgelegenheid in recreatie en toerisme.

Vermogen x € 1.000

Eigen vermogen:
1-1-2015 € 622
31-12-2015 € 595

Vreemd vermogen:
1-1-2015  € 606
31-12-2015 € 501

Resultaat x € 1.000

€ 1

Verband

Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) te Grou

Deelnemers naast Ooststellingwerf

Alle Friese gemeenten, de provincie Fryslân en het Wetterskip Fryslân.
Vertegenwoordiging in algemeen bestuur door wethouder Welle.

Financieel belang

€ 187.831 is de bijdrage aan deze WGR voor 2016.

Belang

De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) verricht specialistische uitvoeringstaken op het gebied van milieu, zoals vergunningverlening en toezicht op bedrijven. De gemeente Ooststellingwerf is, zoals ook de OWO-partners in 2014 tot de gemeenschappelijke regeling toegetreden.

Beleidsvoornemen

Deelname aan de WGR moet leiden tot een kwaliteitsverbetering van de uitvoering.

Vermogen x € 1.000

Eigen vermogen:
1-1-2015 € 1.245
31-12-2015 € 1.160

Vreemd vermogen:
1-1-2015 € 0
31-12-2015 € 0

Resultaat x € 1.000

 € 1.160 (2015)

Verband

Hûs en Hiem te Leeuwarden

Deelnemers naast Ooststellingwerf

Een gemeenschappelijke regeling van deelnemende gemeenten op het gebied van de bouwkundige, stedenbouwkundige en landschappelijke schoonheid in de Provincie Fryslân. Vertegenwoordiging in het dagelijks bestuur door wethouder de Boer.

Financieel belang

Voor de dienstverlening biedt de gemeente geen vergoeding aan deze GR. Leges die de GR - Hûs en Hiem bij de gemeente in rekening brengt worden 1:1 doorberekend naar de aanvrager. De gemeenschappelijke regeling is budgetneutraal.

Belang

De gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen op het gebied van de bouwkunstige, stedenbouwkundige en landschappelijke schoonheid in de provincie Fryslân.

Beleidsvoornemen

De financiële exploitatie is afhankelijk van het aantal behandelde welstandsadviezen. Door de economische recessie is het aantal bouwaanvragen teruggelopen. Dat heeft consequenties voor de inkomsten van Hûs en Hiem. De laatste jaren moest er een tekort worden afgeboekt ten laste van de algemene middelen. Hûs en Hiem heeft intussen een transitie ondergaan. De personele bezetting is gewijzigd, kosten zijn omlaag gebracht. Sinds het eerste kwartaal 2014 is het aantal aanvragen weer toegenomen en worden weer zwarte cijfers geschreven. Wel is in OWO-verband afgesproken in 2016 na te gaan hoe moet worden omgegaan met de zogenaamde KAN- bepaling.

Vermogen x € 1.000 *

Eigen vermogen:
1-1-2015  € 138
31-12-2015  € 183

Vreemd vermogen:
1-1-2015  € 97
31-12-2015  € 77

Resultaat x € 1.000 *

€ 46 (2015)

Deelnemingen

Verband

Caparis NV te Drachten

Deelnemers naast Ooststellingwerf

Er nemen naast Ooststellingwerf nog zeven gemeenten deel. Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) door wethouder Welle.

Financieel belang

Vanuit de NV verwachten we over 2016 een positief bedrijfsresultaat van € 3.359.000 (op basis van de derde kwartaalrapportage 2016).

Belang

Het bieden van arbeidsplaatsen in het kader van de sociale werkvoorziening voor inwoners uit onze gemeente.

Beleidsvoornemen

 • Het stimuleren van de beweging van binnen naar buiten. Dit betekent dat meer SW-werknemers gaan werken in het reguliere bedrijfsleven door jobcarving en functiecreatie;
 • Het verbeteren van het bedrijfsresultaat. Dit te bewerkstelligen door het verwerven van meer en nieuwe opdrachten. Het verbeteren van de netto toegevoegde waarde op arbeid en het verlagen van huisvesting- en personeelslasten.

Vermogen x € 1.000 *

Eigen vermogen:
01-01-2015  € 5.668
31-12-2015  € 10.131

Vreemd vermogen:
01-01-2015  € 14.983
31-12-2015  € 13.210

Resultaat x € 1.000 *

€ 3.359 (op basis van de derde kwartaalrapportage 2016)

Verband

Omrin:
a.  afvalsturing Friesland N.V. (OMRIN) te Leeuwarden
b.  N.V. Fryslân Miljeu te Leeuwarden

Invloed

Gemeente is vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders door wethouder Welle.

Financieel belang

Aandelenkapitaal:
a. € 54.457
b. € 46.807
Het uitbetaalde dividend(2015) bedraagt voor Omrin € 4.347 en voor Fryslân Miljeu € 13.396.

Belang

Afvalsturing: Het afval van overheden en bedrijven op een professionele- en milieu hygiënische verantwoorde manier inzamelen, bewerken en verwerken.


Fryslân Milieu: Inzameling van huishoudelijk afval en uitvoering van andere reinigingstaken in een aantal regio’s/gemeenten.

Beleidsvoornemen

Vermogen x € 1.000

a. Eigen vermogen:
1-1-2015 € 41.939
31-12-2015 € 43.108

b. Eigen vermogen:
1-1-2015 € 5.796
31-12-2015 € 6.970

a. Vreemd vermogen
1-1-2015 € 184.584
31-12-2015 € 183.242

b. Vreemd vermogen
1-1-2015 € 18.600
31-12-2015 € 16.210

Resultaat x € 1.000

a. € 1.169 (2015)
b. € 1.635 (2015)

Verband

Enexis (voorheen Essent) + alle BV’s die zijn ontstaan uit de verkoop van Essent te Den Bosch

Invloed

Via stemrecht op aandelen. Vertegenwoordiging door burgemeester Oosterman.

Financieel belang

Belang

Invloed op dienstverlening en tarieven Enexis. Financieel rendement Enexis continueren

Beleidsvoornemen

 In 2016 zijn de aandelen Enexis verkocht.

Vermogen x € 1.000

Eigen vermogen:
1-1-2015 € 3.516.700
31-12-2015 € 3.607.700

Vreemd vermogen:
1-1-2015 € 2.900.300
31-12-2015 € 3.471.700

Resultaat x € 1.000

€ 223.100 (2015)

Verband

N.V. Bank Nederlandse gemeenten te Den Haag

Invloed

Gemeente is vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Vertegenwoordiging door burgemeester Oosterman.

Financieel belang

18.720 aandelen a € 2,50 nominaal. Het dividend over 2015 is € 19.094.

Belang

Financiële diensten (o.a. financieel rendement, kredietverlening, betalingsverkeer en advisering).

Beleidsvoornemen

Vermogen x € 1.000

Eigen vermogen:
1-1-2015 € 3.582.000
31-12-2015 € 4.163.000

Vreemd vermogen:
1-1-2015 € 149.923.000
31-12-2015 € 145.348.000

Resultaat x € 1.000

€ 226.000 (2015)

Overige verbonden partijen

Verband

Stichting Beheer Multifunctioneel Vastgoed Oosterwolde

Invloed

Gemeente is vertegenwoordigd in het bestuur.

Financieel belang

De gemeente staat garant voor een lening van € 1 miljoen.

Belang

Invloed op de huisvestingssituatie van het voortgezet onderwijs en bibliotheek.

Beleidsvoornemen

Adequate huisvesting bieden aan voortgezet onderwijs, bibliotheek en muziekschool.

Vermogen x € 1.000 *

Eigen vermogen:
1-1-2015 € 58
31-12-2015 € 59

Vreemd vermogen:
1-1-2015 € 1.434
31-12-2015 € 1.495

Resultaat x € 1.000 *

€ 1 (2015)

Verband

OWO-samenwerking

Deelnemers naast Ooststellingwerf

Gemeente Weststellingwerf en gemeente Opsterland

Proces

De afgelopen jaren hebben de OWO-gemeenten samengewerkt om hun positie als robuuste, zelfstandige plattelandsgemeenten neer te zetten. De invulling en uitwerking is in augustus 2012 in het “Procesplan strategische samenwerking OWO-gemeenten” door de Raden vastgesteld en in juni 2014 vastgelegd in de OWO – bestuursovereenkomst. De bestuursovereenkomst biedt ook een basis voor toekomstige samenwerkings-vraagstukken.

Doelstellingen

Doelstellingen OWO-samenwerking:

 •  Kwaliteitsverbetering door kennisdeling en investeren in deskundigheid;
 •  Structureel minder meerkosten door krachtenbundeling en schaalvoordelen;
 •  De kwetsbaarheid van de ambtelijke organisaties verminderen;
 •  De dienstverlening en de klantvriendelijkheid optimaliseren.

In de praktijk

Het samenvoegen van bedrijfsonderdelen uit het Procesplan is bijna voltooid. Er worden drie OWO-afdelingen elk in een van de gemeenten gebouwd waarin activiteiten ten behoeve van 80.000 inwoners worden samengevoegd. Gerealiseerd zijn inmiddels voor OWO: afdeling Belastingen en Vastgoedinformatie, afdeling Vergunning, Toezicht & Handhaving en de afdeling Bedrijfsvoering (onderdeel DIV, PSA en FA+ en I&A). De OWO-backoffice sociaal domein wordt naar verwachting in per 1 juli 2017 gerealiseerd.

Planning

In het voorjaar van 2016 hebben elk van de drie OWO-gemeenten een eigen visie ontwikkeld met daarbij een standpunt over de toekomstige OWO-samenwerking. Een raadsmeerderheid in Ooststellingwerf wil insteken op verdere optimalisatie van de ambtelijke samenwerking. De raden zijn in gesprek met elkaar gegaan om te onderzoeken of een gemeenschappelijke noemer kan worden geformuleerd.