Bestemming gerealiseerd resultaat 2016

Het bepaalde bodembedrag van de algemene reserve is € 3 miljoen. In de paragraaf 4.2 Weerstandsvermogen is berekend dat de benodigde weerstandscapaciteit bijna € 2 miljoen bedraagt. Bij de bestemming van het gerealiseerde resultaat over 2015 is € 453.000 toegevoegd aan de algemene reserve met de specifieke bestemming herstructurering van Caparis. Er wordt een netto meerjarig beslag (2017-2020) gelegd op de algemene reserve van totaal € 6,782 miljoen. Het meerjarig beslag bestaat uit de volgende onttrekkingen:

 • Coalitieakkoord 2014 € 45.000 (2017)
 • Culturele hoofdstad € 7.400 (2017)
 • Fonds Ooststellingwerf € 319.829 (2017)
 • Sportcomplex Waskemeer € 240.000 (2017)
 • Meerdaagse evenementen € 7.500 (2017)
 • Dekking onderhoudskosten N381 € 58.865 (2017-2018)
 • Verkoop overhoeken (dekkingsplan 2015) € 10.000 (2017-2018)
 • Rekenkamercommissie € 8.400 (2017-2018)
 • Samenwerking Oost-, Weststellingwerf en Opsterland € 102.000 (2017)
 • Ecomunity center € 1.000.000 (2017)
 • Nieuw beleid 2017-2020 € 4.983.500

Een uitgebreide specificatie van het meerjarig beslag vindt u in de Nota Reserves en Voorzieningen onder 4.1.1.

Het minimale niveau van de algemene reserve voor de komende jaren is € 12.196 miljoen.

bedragen x € 1.000

Minimale niveau Algemene reserve

Rekening 2016

Bodembedrag

3.000

Benodigde weerstandscapaciteit

1.961

Specifieke bestemming herstructurering Caparis

453

Meerjarig beslag

6.782

Minimale niveau algemene reserve

12.196

Algemene reserve per ultimo 2016

15.658

Afwijking t.o.v. minimale niveau

3.463

De stand van de algemene reserve bedraagt per ultimo 2016 € 15,658 miljoen. Na toevoeging van het gerealiseerde resultaat over 2016 (zie tabel hieronder) stijgt de algemene reserve naar € 17,935 miljoen.

Bestemming gerealiseerd resultaat:

bedragen x € 1.000

Voorstel bestemming gerealiseerd resultaat

Rekening 2016

1. Milieubeleid

84

2. Vergunningshouders

301

3. Toevoeging algemene reserve

2.277

Totaal voorstel resultaatbestemming

2.662

Toelichting posten bestemming gerealiseerd resultaat:

 1. In 2016 is voor de uitvoering van de projecten Milieubeleid circa € 119.000 geraamd. Hiervoor zijn de benodigde contractuele verplichtingen aangegaan. In verband met een aantal onvoorziene omstandigheden lopen de projecten nog door tot in 2017. Hierdoor is een resultaat ontstaan van € 84.000 binnen programma 3. Het voorstel is om dit resultaat via resultaatbestemming beschikbaar te stellen voor 2017, zodat het project in 2017 afgerond kan worden.  
 2. Voor vergunninghouders hebben we in 2016 € 256.000 ontvangen. Het eerste deel a € 124.000 komt als voordeel terug bij programma 1, dit was ontvangen via de septembercirculaire 2016. Het overige deel (€ 132.000) is ontvangen via de decembercirculaire 2016 en kon niet meer in de begroting worden verwerkt. Omdat het volledige budget niet is benut in 2016 stellen we voor deze middelen via resultaatbestemming specifiek beschikbaar te houden voor de vergunninghouders. Daarnaast zijn in 2016 een aantal projecten bij het COA gestart die doorlopen in 2017. Deze projecten komen ten laste van 2017 waardoor we in 2016 een resultaat hebben behaald van € 45.000. We stellen voor om ook deze middelen via resultaatbestemming beschikbaar te houden voor 2017.