Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten 2016

bedragen x € 1.000

Saldo jaarrekening

Rekening
2015

Primitieve
Begroting

Actuele
Begroting

Rekening
2016

Verschil

Saldo van baten en lasten

Lasten

- 72.371

- 69.968

- 79.712

- 75.402

4.310 V

Baten

73.125

71.331

74.726

76.858

2.132 V

Saldo van baten en lasten

754

1.364

- 4.986

1.456

6.442 V

Mutatie reserves

Toevoegingen

- 7.687

- 1.140

- 2.231

- 5.650

- 3.419 N

Onttrekkingen

10.129

1.084

9.312

6.856

- 2.456 N

Mutatie reserves

2.442

- 55

7.082

 1.206

- 5.876 N

Resultaat

3.196

1.308

2.096

2.662

566 V

In onderstaand overzicht zijn de mutaties in het begrotingssaldo (geraamd resultaat) in kaart gebracht:

bedragen x € 1.000

Mutaties geraamd resultaat

2016

Resultaat begroting primitief

1.308

Nieuw beleid

- 464

Amendement

- 28

Eindtotaal begroting 2016-2019, november 2015

817

Gevolgen septembercirculaire 2015

386

Herijking nota reserves en voorzieningen 2015

- 34

Gevolgen decembercirculaire 2015

110

Bestuursrapportage 2016

144

Zonnepanelen gemeentewerf

- 1

Tweede managementrapportage 2016

575

Gevolgen septembercirculaire 2016

98

Geraamd resultaat

2.096

De jaarrekening 2016 sluit met een positief saldo van € 2.662.000. Op het totale budget van € 81,9 miljoen (totaal begrote lasten inclusief toevoeging reserves) van 2016 betekent dit een afwijking van 3,3%. De hoogte van het gerealiseerde resultaat wordt bepaald door zowel structurele als incidentele zaken. Wij stellen u voor genoemde overschrijdingen te autoriseren bij de vaststelling van de jaarrekening 2016.

In de volgende paragraaf beschrijven we het gerealiseerde resultaat op hoofdlijnen. Bij de programma's geven we per programma een nadere specificatie van de verschillenanalyse.