Beslispunten reserves

Inleiding

Bij de programmabegroting 2016-2020 zijn door de raad de toevoegingen en onttrekkingen 2016 vastgesteld. Deze hoeven in feite niet nogmaals te worden vastgesteld, maar om duidelijkheid te verstrekken over de mutaties van de komende jaren worden ze wel bij de beslispunten genoemd. Afwijkingen tussen begroting en realisatie moeten wel middels deze nota worden vastgesteld.

71600  Algemene Reserve

 1. Reserve handhaven per 31 december 2016, bodembedrag is € 3 miljoen.
 2. Toevoeging totaal € 4.313.703,44 in 2016: gerealiseerd resultaat 2015 € 2.967.249,64, vergoeding provincie overdracht N381 € 58.865 (nieuw beleid 2015-2018), gerealiseerde opbrengst precario 2014 € 1.185.588,80 en restantbudget OWO-samenwerking € 102.000.
 3. Onttrekking totaal € 1.304.631 in 2016:
  a. Meeneemregeling 2014 participatie € 27.160
  b. Kunst & Cultuur € 10.000 (coalitieakkoord 2014)
  c. Dorpsbudgetten € 25.000 (coalitieakkoord 2014)
  d. Leeuwarden culturele hoofdstad € 12.600 (motie 12 november 2013)
  e. Overheveling naar reserve IKC Noord € 130.000
  f. Projectondersteuning Fonds Ooststellingwerf € 55.000 (nieuw beleid 2016-2019)
  g. Subsidies Fonds Ooststellingwerf € 680.171 (nieuw beleid 2016-2019)
  h. Taalklas nieuwkomers € 30.000
  i. Meerdaagse evenementen € 7.500 (amendement 17 december 2013)
  j. Verkoop overhoeken/snippergrond € 140.000 (dekkingsplan 2015-2018)
  k. Belijning/graskeien wegen € 10.000 (coalitieakkoord 2014)
  l. Lokale rekenkamer € 4.200 (amendement 27 januari 2015)
  m. OWO-samenwerking € 61.000
  n. BOA € 25.000 (nieuw beleid 2016-2019)
  o.Automatisering € 87.000 (bestemming resultaat 2015)
 4. Onttrekkingen in:
  a. 2017   € 4.674.564
  b. 2018   € 1.098.930
  c. 2019   € 504.500
  d. 2020   € 504.500

71601  Algemene reserve grondexploitatie

 1. Toevoeging in 2016: € 73.029
 2. Onttrekking in 2016:
  a. T.b.v. complexen € 298.610,60
  b. Woonmarkt € 4.681,77
  c. Masterplan Centrum Venekoten noord € 7.986,77
  d. Onttrekking vennootschapsbelasting € 19.500
 3. Het saldo van de reserve moet vanuit het resultaat worden aangevuld met € 199.428,67 om voldoende buffer te hebben.
 4. Toevoeging in 2017 € 7.995, in 2018 € 73.980, in 2019 € 1.430.620, in 2020 € 707.600 en in 2021 € 19.000

71602  Egalisatiereserve reiniging

 1. Instemmen met het omvormen van deze reserve naar reserve lastenverlichting afval en riool per 31-12-2016.
 2. Onttrekking 2016 van € 244.143 (€ 227.443 resultaat reiniging 2016, € 16.700 milieubeleidsplan)
 3. Toevoeging 2017 € 950.000 vanuit de algemene reserve.
 4. Onttrekking 2017 € 335.174 (€ 213.174 voor reiniging, € 122.000 voor riolering)

71702  Reserve IKC Oosterwolde-noord

 1. Toevoeging € 130.000 uit de algemene reserve
 2. Onttrekking € 175.246
 3. Vrijval reserve € 18.027,83
 4. Reserve opheffen per 31-12-2016

71703  Reserve dorpsvernieuwing

 1. Reserve handhaven per 31-12-2016
 2. Onttrekking 2016 € 249.033
 3. Geraamde onttrekking 2017 € 71.409
 4. Reserve opheffen per 31-12-2017

71704  Reserve Streekagenda

 1. Reserve handhaven per 31-12-2016
 2. Onttrekkingen 2016 € 13.187
 3. Geraamde onttrekkingen 2017 € 49.663
 4. De reserve kan naar verwachting 31-12-2017 opgeheven worden

71706  Reserve precariobelasting

 1. Onttrekking € 1.664.388,80 (€ 478.800 voor lagere opbrengst 2014 en € 1.185.588,80 overheveling naar algemene reserve).
 2. Reserve opheffen per 31 december 2016.

71707  Reserve strategische projecten

 1. Reserve handhaven per 31-12-2016
 2. Onttrekkingen 2016 € 1.505.229
 3. Toevoegingen 2016 € 778.490
 4. Onttrekking 2017 € 376.000
 5. Toevoegingen 2017 € 1.546.510

71708  Reserve reorganisatieontwikkelingen

 1. Reserve handhaven per 31 december 2016.
 2. Toevoeging uit bestemming gerealiseerd resultaat 2015 € 229.000
 3. Onttrekking 2016 € 213.249
 4. Onttrekkingen in 2017 € 113.400, 2018 € 112.280, 2019 € 55.220 en 2020 € 30.000

71709  Reserve Sociaal Domein

 1. Toevoegen totaal van: € 2.506.215, zijnde het resultaat van Jeugd (programma 1): € 962.811. Toevoeging van € 1.543.404, zijnde het resultaat van WMO (programma 1). Van deze € 1.543.000 heeft € 574.000 betrekking op oud WMO en € 969.000 op nieuw WMO.
 2. Onttrekken in 2016 totaal € 533.363:
  a. uitvoeringscapaciteit Sociaal Domein € 124.801
  b. buurtbemiddeling € 10.130
  c. bouwopdracht € 90.726
  d. tekort gebiedsteam € 55.305
  e. herinrichting kantoorruimte € 90.006
  f. contractmanagement € 11.500
  g. capaciteit beleid Sociaal Domein € 50.895
  h. tekort Participatie € 100.000
 3. Onttrekken in 2017 totaal € 1.302.230:
  a. € 269.000 voor huishoudelijke hulp
  b. voor uitvoeringscapaciteit € 224.006
  c. ten aanzien van tekort gebiedsteam €  382.174
  d. ten aanzien van bouwopdracht € 60.000 t.b.v. herinrichting kantoorruimte
  e. t.a.v. beleid Sociaal Domein € 19.050
  f. t.a.v. ondersteuning centrale bedrijfsvoering € 30.000
  g. € 17.500 voor uitvoeringscapaciteit post/archief etc.
  h. € 70.500 voor uitvoeringscapaciteit Sociaal Domein
  i. € 30.000 voor uitvoeringscapaciteit afd. K&O
  j. voor het ongedeeld participatiebudget € 200.000
 4. In 2018 € 200.000 voor het ongedeeld participatiebudget
 5. Reserve handhaven per 31-12-2016

71710  Reserve riolering

 1. Reserve handhaven per 31-12-2016

71711  Reserve overheveling budgetten

 1. Reserve handhaven per 31-12-2016
 2. Toevoegingen: de Raad heeft op 6 december 2016 besloten € 576.900 over te hevelen naar 2017.
 3. Aanwendingen: de overgehevelde middelen 2015 voor een bedrag van € 571.300 zijn weer onttrokken aan de reserve.

71712  Reserve monumenten

 1. Reserve handhaven per 31-12-2016
 2. Toevoeging 2016 € 20.117

71713  Reserve inbraakpreventie

 1. Reserve handhaven per 31-12-2016
 2. Onttrekking 2016: € 22.407
 3. Onttrekking 2017 € 20.382, 2018 € 20.169, 2019 € 19.955, 2020 € 19.742.

71715  Reserve verruiming werkgelegenheid

 1. Reserve handhaven per 31-12-2016
 2. Onttrekking in 2016 € 5.812
 3. Onttrekking in 2017 € 28.226
 4. Reserve opheffen op 31-12-2017

71716  Reserve culturele elementen

 1. Vrijval reserve 2016 € 5.323,50
 2. De reserve opheffen per 31-12-2016