Programma 3

Ruimtelijke en economische ontwikkelingen

Als gemeente hebben we een aantal doelstellingen op het gebied van ruimtelijke en economische ontwikkelingen, in 2016 hebben we een aantal dingen bereikt. De eerste projecten hebben bijvoorbeeld subsidie gekregen in het kader van de Biobased Economy en de werkgelegenheid is gegroeid. Op het gebied van milieu is besloten tot het instellen van een fonds ‘Duurzaam en leefbaar Ooststellingwerf 2016’. Ook is in 2016 ten opzichte van 2010 een CO2 reductie bereikt van 11%. Daarnaast zijn we gestart met een communicatiecampagne om bewustwording en goed scheidinggedrag te creëren. Zo maken we meer grondstoffen uit het afval geschikt voor hergebruik.

Begroot € 2.266
Realisatie € 2.292
Resultaat € -26

Thema's

Ruimtelijke en economische ontwikkeling

Wat willen we bereiken?

De gemeente heeft de ambitie om Appelscha binnen 10 jaar in de top 10 van de nationale toeristische attracties te positioneren. De ambitie is om de komende 10 jaar het werkgelegenheidsaandeel van de toeristische sector van 13% naar 20% te laten toenemen.

Wat hebben we bereikt?

In 2016 was een op de zeven banen in onze gemeente gerelateerd aan de gastvrijheidseconomie. De werkgelegenheid in recreatie en toerisme daalde licht. Het aantal overnachtingen bleef stabiel. In samenwerking met de gemeenten in Zuidoost Fryslân en het Recreatieschap Drenthe is het wandelknooppuntennetwerk gerealiseerd en is een stap gezet met het Uitvoeringsprogramma Friese Wouden. Vanuit de werkgroep Recreatie Fochtelooerveen wordt gewerkt aan een Masterplan Fochtelooerveen. Het project “Mader” krijgt economische betekenis door de inzet voor recreatie en toerisme.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Dit jaar hebben we weer een aantal bedrijfsbezoeken gedaan. Dit wordt als zeer positief ervaren. Zo krijgen we een goed beeld van wat er leeft bij de ondernemers en zijn de lijntjes voor eventuele plannen vanuit de ondernemers kort. Wij zijn betrokken bij verschillende initiatieven en overleggroepen in zowel Zuidoost Fryslân, het Nationaal Park Drents Friese Wold, Fryslân en Drenthe. Zo blijven we op de hoogte van wat er speelt en kunnen we aansluiten bij divers projecten en ontwikkelingen. Zo ontstaat een goede afstemming. Intern werken we nauw samen om van de Culturele Hoofdstad 2018 zowel maatschappelijk als economisch een succes te maken.

In het Masterplan Appelscha ‘Appelscha Verbindt’ is de visie en strategie voor recreatie en toerisme in de gemeente Ooststellingwerf vastgelegd als basis voor investeringen en uitvoeringsagenda’s. Het masterplan wordt in maart 2017 aan u ter vaststelling aangeboden.

Wat merkt de inwoner ervan?

Recreatie en toerisme bieden niet alleen werkgelegenheid, maar dragen bij aan de leefbaarheid van in tal van voorzieningen voor onze inwoners (fietspaden, zwembaden, horeca etc.). Ooststellingwerf wordt een nog aantrekkelijker verblijfgebied, waar inwoners, toeristen en recreanten een breed aanbod aan toeristische activiteiten aangeboden krijgen.

Wat willen we bereiken?

Het realiseren van verduurzaming van bedrijven en bedrijfsprocessen, waarbij door middel van het aanbrengen van focus, onder de paraplu van de Biobased Economy op de sectoren Agro & Food, Bouw & Materiaaltoepassingen en Recreatie & Toerisme, specialisatie ontstaat. Door middel van profilering en positionering kunnen we extra werkgelegenheid binnen de gemeentegrenzen realiseren. Bij het werken aan een Biobased Economy gaan een duurzame leefomgeving en het creëren van extra werkgelegenheid hand in hand. Dit profiel dient inwoners en bedrijven te inspireren tot een duurzame samenleving.

Wat hebben we bereikt?

Het programma met daarin 50 projecten is door u in september 2016 vastgesteld. Eind 2016/begin 2017 hebben de eerste drie projecten subsidie gekregen en zijn van start gegaan. Daarnaast levert het ook interesse op vanuit onderwijspartijen, die nog geen partners waren van ons, en van bedrijven buiten onze gemeente. Ook andere overheden willen graag informatie over hoe onze gemeente één en ander heeft opgetuigd.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We hebben in het jaar 2016 vooral gewerkt aan het afronden van strategische visie Biobased Economy die door u is vastgesteld in februari 2016. Daarna zijn we gelijk aan de slag gegaan met het opstellen van een uitvoeringsprogramma. Dit programma, met daarin 50 projecten tussen onderwijs en bedrijfsleven, is door u vastgesteld in september 2016.

Wat merkt de inwoner ervan?

Er ontstaat nieuwe werkgelegenheid. Er ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden en netwerken. Ooststellingwerf profileert zich op het gebied van Biobased Economy en geeft zichtbaarheid aan diverse nieuwe initiatieven met een duurzaam karakter. Daarnaast werken studenten van onderwijsinstellingen en bedrijven aan diverse projecten. 

Wat willen we bereiken?

We bieden, binnen de wettelijke kaders, optimale ruimte voor ondernemers. We willen uitbreiding van werkgelegenheid en arbeidsparticipatie in de gemeente.

Wat hebben we bereikt?

De werkgelegenheid is in 2016 gegroeid met 161 banen (+1,9%) ten opzichte van 2015. Daarnaast hebben we mensen met een uitkering bemiddeld naar werk, school en zelfstandig ondernemer: 69 mensen hebben een baan hebben gekregen, 11 mensen zijn weer naar school gegaan en 6 mensen zijn zelfstandig ondernemer geworden (totaal 86). Daarnaast zijn er nog 77 mensen die in totaal 90 parttime banen vervulden in 2016. Wat betreft de arbeidsparticipatie verwijzen we naar het thema Participatie 1.3.1.

We willen samen met de provincie Fryslân en andere Friese gemeenten een breedbandaansluiting in de witte gebieden aanleggen. Door juridische risico’s (aanbesteding en staatssteun) is dit helaas in 2016 niet mogelijk gebleken. Eind 2016 is door de provincie een nieuwe aanpak aangekondigd. De provincie heeft een marktconforme lening beschikbaar gesteld en via een tender in de markt gezet.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Op vele manieren faciliteren we ondernemers. Het up to date houden of brengen van bedrijventerreinen is belangrijk. Daarom wordt bedrijventerrein Venekoten Noord nu gerevitaliseerd (zie thema 4.1). Het Geluids Reductie Plan voor bedrijventerrein Venekoten is vastgesteld en geeft ondernemers ook weer meer ruimte om te ondernemen.

Wat merkt de inwoner ervan?

De inwoners merken dat lokaal de vraag naar arbeidskrachten weer toeneemt. De kans op een betaalde baan wordt groter.

Openbare ruimte - verkeer en wegen

Wat willen we bereiken?

De gemeente onderhoudt de wegen op basis van de minimumvariant. Dit houdt in dat de levensduur van de wegen zo lang mogelijk wordt verlengd, zonder dat het leidt tot (meer) onveilige situaties en mogelijke aansprakelijkheidsstellingen. Bij verkeersknelpunten willen we naast de verkeersveiligheid ook de doorstroming van het verkeer waarborgen op gemeentelijke en provinciale wegen binnen onze gemeente.

Wat hebben we bereikt?

De gemeente heeft de wegen op het vastgestelde niveau onderhouden. De levensduur van de wegen is zo lang mogelijk verlengd zonder dat dit tot (meer) onveilige situaties en mogelijke aansprakelijkheidsstellingen leidde.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De MOP (MeerjarenOnderhoudsPlanning) wegen 2017-2020 is vastgesteld en zijn de geplande werkzaamheden voor 2016 voorbereid en uitgevoerd. We hebben de werkzaamheden voor de belijning en/of bermverharding afgerond. De herinrichting Nanningaweg fase 3 is gestart en bijna afgerond. De werkzaamheden aan de “oude N381” zijn grotendeels opgeleverd en het eigendom, beheer en onderhoud is overgedragen aan de gemeente.

In het kader van het Masterplan Appelscha en Venekoten Centrum zijn verschillende wegen heringericht.

Wat merkt de inwoner ervan?

De wegen zijn over het algemeen in aanvaardbare staat. Merkbaar is dat de bereikbaarheid van bedrijven, instellingen en dorpen goed en veilig is.

Milieu

Wat willen we bereiken?

We zijn in 2030 een duurzame CO2 neutrale gemeente.

Wat hebben we bereikt?

Uit gegevens van Omrin en Liander blijkt in 2016 dat een CO2 reductie is bereikt van 11% ten opzichte van 2010 (doelstelling MBP 10 procent in 2016). In 2016 is besloten tot het instellen van een fonds ‘Duurzaam en leefbaar Ooststellingwerf 2016’. Hiermee krijgen deelnemers sneller toegang tot het nemen van duurzame maatregelen voor de woning. In 2016 zijn we gestart met een aantal projecten voor bewustwording en realisering van CO2 reductie.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We hebben verschillende activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd, waarbij bewustwording, energiebesparing en duurzame energie aan bod zijn gekomen. We hebben de volgende projecten gerealiseerd: Goed voorbeeld doet goed volgen, Perspectief op 0, Smart Grid, Energie voor het MKB en inrichting van een digitaal duurzaam bouwen loket. Verder zijn er op de gemeentewerf zonnepanelen geplaatst en is isolerende nanofolie op de beglazing aangebracht. Ook zijn er elektrische laadpunten in de gemeente gerealiseerd en is er een begeleidingsgroep Smart Grid ingesteld met deelnemers van de Rabobank en Liander.

We hebben in 2016 verschillende bijeenkomsten georganiseerd waaronder een energiemarkt, woonoffensief, koploperssymposium en een informatiebijeenkomst voor aannemers en installateurs. In december is de startbijeenkomst voor het project ‘Energie voor het MKB’ georganiseerd.

Wat merkt de inwoner ervan?

De inwoners merken via een aantal openbare informatiebijeenkomsten dat er toenemende mogelijkheden zijn om de woningen te verduurzamen. Er zijn projecten gestart om samen met inwoners energie te besparen of duurzame energie op te wekken. Vanaf 1 januari 2017 kunnen inwoners goedkoop lenen via het fonds ‘duurzaam en leefbaar Ooststellingwerf 2016’. Via het digitale Duurzaam Bouwloket kan informatie gehaald worden. Ook op de gemeentelijke website is informatie te vinden.

Wat willen we bereiken?

Uiterlijk in 2020 hergebruiken we 75% van ons afval. We sluiten ons aan bij de VANG doelstellingen van het Rijk (VANG = Van Afval Naar Grondstof).

Wat hebben we bereikt?

In 2016 is circa 172 kg restafval per inwoner (2015: 176,7 kg) en 84 kg gft-afval per inwoner (2015: 73,2 kg) ingezameld. De hoeveelheid restafval is exclusief de nascheiding en het grof huishoudelijk restafval. In 2015 was het scheidingspercentage 65%. In 2016 is dit iets hoger, omdat er meer gft is ingezameld en de hoeveelheid restafval licht is gedaald.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In mei 2016 zijn we gestart met de communicatiecampagne ‘Sortibak, samen halen we alles er uit’ voor het creëren van bewustwording en daarmee een goed scheidingsgedrag. Daardoor maken we meer grondstoffen uit het afval geschikt voor hergebruik. In augustus 2016 is Kringloopwinkel Estafette verhuisd naar haar nieuwe locatie aan de Venekoterweg 21. Hierdoor krijgen veel meer goederen een tweede leven. Ook het Repaircafé heeft een plekje in de nieuwe Kringloopwinkel gekregen. Hier worden kapotte spullen van inwoners gemaakt, zodat ze weer een tijdje mee kunnen.

Wat merkt de inwoner ervan?

Er is huis aan huis een folder verspreid en verder wordt er regelmatig via de (sociale) media over deze campagne gecommuniceerd met de inwoners. Daarnaast wordt ter bevordering van de gescheiden inzameling van gft- en keukenafval in het voorjaar 2017 aan elke aansluiting in de gemeente een keukenemmertje uitgereikt. De klandizie van de kringloopwinkel is sinds de opening zeer goed te noemen. Veel meer spullen dan voorheen worden opnieuw gebruikt. Elke maand is het Repaircafé en worden kapotte spulletjes, apparaten van inwoners gerepareerd.

Bouwen en wonen

Wat willen we bereiken?

Het behouden en ontwikkelen van de leefbaarheid in de dorpen. Een goede verdeling van de maatschappelijke voorzieningen in onze gemeente, anticiperend op de demografische ontwikkelingen en de behoefte in de vier regio’s. De verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid vanuit de lokale gemeenschappen versterken.

Wat hebben we bereikt?

De leefbaarheid in de dorpen is behouden en doorontwikkeld. De plaatselijke belangen in de regio’s hebben een gestructureerd overleg waardoor de communicatie onderling is verbeterd.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Met de vier regio’s zijn in het voorjaar regio-overleggen gevoerd en in het najaar met drie regio’s. In het voorjaar hebben we geparticipeerd in het OPO overleg. We hebben de afspraak gemaakt om in het voorjaars- OPO overleg 2017 de focus op beleidsgericht overleg te verbeteren en meer afstand te nemen van beleidsuitvoerend overleg. Deze taak ligt bij de dorpencoördinator die, op verzoek, de dorpen in 2016 heeft bezocht.

Wat merkt de inwoner ervan?

De leefbaarheid in de dorpen is behouden en de onderlinge samenhang is verbeterd.

Wat willen we bereiken?

Een woningvoorraad die aansluit bij de levensfase en portemonnee van onze bewoners.

Wat hebben we bereikt?

Bewustwording bij raad en ketenpartners hoe we dit gaan bereiken

Wat hebben we daarvoor gedaan?

 • De concept-woonvisie 2016-2021 is oriënterend besproken in de raadscommissie Ruimte van mei 2016.
 • In oktober 2016 is een themaraad gehouden voor de raad over de inzet op de bestaande woningvoorraad.
 • Er is een nieuwe concept-woonvisie (2017-2022) opgesteld.
 • We hebben ingestemd met het advies van de VFG om Friesland aan te wijzen als één woningmarktregio.
 • We hebben ook ingestemd met de scheidingsvoorstellen DAEB en niet DAEB van de zes werkzame woningcorporaties in Ooststellingwerf zoals voorgeschreven in de Woningwet 2015. Voor 2017 zijn prestatieafspraken gemaakt met de corporaties in samenwerking met de huurdersbelangen-verenigingen.

Wat merkt de inwoner ervan?

Er is een passende woning beschikbaar voor al onze inwoners en mensen die in Ooststellingwerf willen gaan wonen.

Wat willen we bereiken?

We willen een adequaat toetsingskader voor initiatieven van bedrijven en particulieren. Uiterlijk februari 2016 is het bestemmingsplan Buitengebied geactualiseerd, mits er geen beroep bij de Raad van State wordt ingesteld. Voor het hele grondgebied van onze gemeente willen we actuele en digitale bestemmingsplannen en beheersverordeningen beschikbaar hebben. We zullen ons daarnaast gaan oriënteren op de Omgevingswet die naar verwachting in 2018 wordt ingevoerd. De Omgevingswet beoogt een integratie van alle kaders op het gebied van de fysieke leefomgeving (bestemmingsplannen, APV, kapverordening, beheer en onderhoud enz.).

Wat hebben we bereikt?

Het bestemmingsplan Buitengebied is inmiddels vastgesteld. Tegen het vastgestelde bestemmingsplan is door vijf personen beroep ingesteld. Naar verwachting zal de behandeling hiervan in 2017 bij de Raad van State plaatsvinden. Ten aanzien van de nieuwe Omgevingswet heeft inmiddels een eerste informatieve bijeenkomst met de raad plaatsgevonden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We hebben een zorgvuldig en interactief proces en ruimtelijke procedure doorlopen voor de actualisatie van het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied 2016. Het uiteindelijk resultaat is een breed gedragen nieuw bestemmingsplan Buitengebied.

Wat merkt de inwoner ervan?

In het buitengebied is geanticipeerd op actuele en beleidsmatige ontwikkelingen die spelen in de samenleving. Tevens is het plan gedigitaliseerd en nu ook door de inwoner digitaal raadpleegbaar. Daarnaast hebben we een goed leesbaar plan opgesteld.

Toelichting belangrijkste afwijkingen

In onderstaand overzicht lichten we de afwijkingen in de ‘overige baten en lasten’ > € 25.000 toe.

bedragen x € 1.000

Belangrijkste afwijkingen programma 3

Verschil

Economische aangelegenheden

31 V

Reserve verruiming werkgelegenheid

- 28 N

Recreatie en toerisme

1.082 V

Reserve strategische projecten

- 1.018 N

Reserve streekagenda

- 55 N

Recreatieve voorzieningen

29 V

Verhardingen

- 59 N

Reserve dorpsvernieuwing

- 71 N

Verkeersvoorzieningen

59 V

Openbaar groen

40 V

Milieubeleid

84 V

Rioleringen

- 51 N

Ontwikkelplannen incl. grondexploitatie

- 219 N

RO, Vhv en bestemmingsplannen

30 V

Grond en gebouwen

1.353 V

Reserve grondexploitatie

- 1.239 N

Overige kleine afwijkingen

6 V

Totaal afwijkingen

- 26 N

Economische aangelegenheden, voordeel € 31.000

Voor het Ecomunity Center was € 84.000 beschikbaar voor voorbereidingskosten. Hiervan is € 56.000 besteed. De resterende € 28.000 vanuit de reserve verruiming werkgelegenheid blijft beschikbaar voor 2017 voor de verder opzet en voorbereidende werkzaamheden voor de stichting Ecomunity Center.  

Reserve verruiming werkgelegenheid, nadeel € 28.000

Lagere onttrekking door doorschuiven van werkzaamheden naar 2017. De middelen blijven beschikbaar, zie Economische aangelegenheden.

Recreatie en toerisme, voordeel € 1.082.000

 • Investeringswerken Masterplan Appelscha, voordeel € 1.021.000
  • Boerestreek fase 2, lagere lasten € 76.000*. De werkzaamheden zijn in 2016 afgerond. We stellen voor het restantbudget inclusief het nog beschikbare budget van € 44.000 vanuit het Bosberg Belevingspad beschikbaar stellen, via de reserve strategische projecten, voor Masterplan Appelscha N381.
  • Masterplan Appelscha, hogere lasten € 179.000*. In totaal ontvangen we een subsidie van € 40.000 voor het fietspad Hildenberg. Een deel hiervan (€ 19.000) is bij de SISA verantwoording over 2015 ontvangen en wordt nu toegevoegd aan de reserve. Het restant ontvangen we bij de SISA verantwoording over 2016. Voorstel is om de netto hogere lasten van € 139.000 te verrekenen met Masterplan Appelscha N381.
  • Masterplan Appelscha N381 gelden, lagere lasten € 346.000*.
  • Ontvangen van de provincie € 760.000* voor het Masterplan Appelscha en een ontvangst BDU-subsidie via Sisa fietspad Hildenberg € 19.000.
 • Gebiedsgericht beleid, voordeel € 49.000. Dit komt door uitgestelde bijdragen aan derden vanuit de Reserve Streekagenda. Het restant a € 49.000 blijft beschikbaar voor 2017.

Reserve strategische projecten, nadeel € 1.018.000

Lagere onttrekking (€ 240.000*) aan de reserve door lagere lasten Boerestreek fase 2, hogere lasten Masterplan Appelscha en lagere lasten voor Masterplan Appelscha N381. Hogere toevoeging (€ 778.000) aan de reserve door een ontvangst van de provincie voor Masterplan Appelscha a € 760.000* en door een ontvangen BDU-subsidie a € 19.000. Zie recreatie en toerisme.

Reserve streekagenda, nadeel € 55.000

Uitgaven zijn doorgeschoven naar 2017, daarom een lagere onttrekking aan de reserve in 2016. Het budget blijft beschikbaar voor 2017. Zie recreatie en toerisme

Recreatieve voorzieningen, voordeel € 29.000*

Bij de 2e marap 2016 is extra afgeschreven op investeringen in maatschappelijk nut. Per abuis is geen rekening gehouden met het begrote bedrag, dit zorgt voor een voordeel.

Verhardingen, nadeel € 59.000

 • Verharding, nadeel € 130.000. Nadeel van € 90.000 voor onvoorziene lasten voor het ontgraven en afvoeren van de vervuilde grond van het voormalige gemeentelijke opslagterrein te Donkerbroek. Daarnaast zijn er extra werkzaamheden verricht (bushalte Nanningaweg, bebording van de N381) en zijn o.a. asfaltonderhoudswerkzaamheden duurder uitgevallen. € 31.000 is vanuit dit budget besteed aan de Nanningaweg herinrichting fase 3. Dit bedrag komt terug als voordeel bij de openbare verlichting (verkeersvoorzieningen).
 • Investeringswerken, voordeel €71.000*. Lagere onttrekking aan de reserve dorpsvernieuwing doordat de werkzaamheden voor de Nanningaweg nog niet zijn afgerond. Restant blijft beschikbaar in 2017.

Reserve dorpsvernieuwing, nadeel € 71.000*

Door een vorstperiode en tegenslagen zijn de werkzaamheden voor het project herinrichting Nanningaweg fase 3 vertraagd. Begin 2017 is de afronding van het project voorzien. Het budget blijft beschikbaar voor 2017. Zie verhardingen.

Verkeersvoorzieningen, voordeel € 59.000

Er is minder schade geweest aan het wegmeubilair. Daarnaast een voordeel op openbare verlichting doordat niet alle uitgezette opdrachten zijn uitgevoerd, er zijn bijna geen onvoorziene lasten geweest en zijn werkzaamheden goedkoper uitgevoerd. € 31.000 is vanuit budget verhardingen besteed aan de Nanningaweg herinrichting fase 3. Dat nadeel komt hier als voordeel.

Openbaar groen, voordeel € 40.000

Dit komt door een vergoeding van het Wetterskip van € 42.000 voor beheer en onderhoud van het stedelijk water. Pas in het najaar van 2016 is het tot een overeenkomst met het Wetterskip gekomen. De structurele gevolgen verwerken we in de 1e marap van 2017.

Milieubeleid, voordeel € 84.000

Lagere lasten a € 65.000 doordat projecten voor milieubeleid in 2017 doorlopen. Het voorstel is om € 84.000 mee te nemen als resultaatbestemming voor milieubeleid. Daarnaast is € 30.000 ontvangen voor de uitvoering van het koploperproject. De uitgave van dit bedrag is in 2015 als eenmalig nadeel in de exploitatie opgenomen. Het ontvangen bedrag nemen we nu als eenmalig voordeel op. Er is een nadeel van € 13.000 voor de zonnepaneelvelden.

Rioleringen, nadeel € 51.000

Er zijn lagere nettolasten riolering a € 268.000. Dit deel wordt, naast de geraamde dotatie, toegevoegd aan het spaardeel van de voorziening. Een onderdeel hiervan is dat er minder compensabele BTW kan worden toegerekend aan de riolering a € 51.000 dit komt door lagere lasten in de exploitatie en uitgestelde investeringen. Dit zorgt voor een nadeel in exploitatie.

Ontwikkelplannen incl. grondexploitatie, nadeel € 219.000

Dit bestaat uit twee onderdelen. Eén ervan heeft invloed op het rekeningsresultaat en de ander niet. Invloed op het rekeningsresultaat is de jaarlijkse berekening van de omvang van de reserve. De omvang van de reserve is gebaseerd op de risico’s met betrekking tot toekomstige verkopen voor de komende vijf jaar. De uitkomst is dat de reserve € 219.000* hoger moet zijn (nadeel).

De grondexploitatie is kostendekkend, dus heeft geen invloed op het rekeningsresultaat. De gemaakte netto-kosten worden toegevoegd aan de boekwaarde van de complexen, dit is dan verantwoord op de balans. De mutatie boekwaarde is de sluitpost voor de kostendekkende grondexploitatie. Een hogere mutatie boekwaarde van € 102.000 is het gevolg van het volgende:

 • Lagere netto-lasten € 65.000: De kosten voor het woonrijpmaken zijn lager € 85.000 en voor het eerst is de te verwachten verschuldigde vennootschapsbelasting € 19.500 opgenomen. Verder is vermeldenswaardig dat er voor ruim € 500.000 aan kavels is verkocht in 2016 (conform raming). Er zijn twee kavels (4.085 m2) in Oosterwolde en Haulerwijk aan bedrijven verkocht en elf kavels voor woningbouw verkocht. Betreft een kavel in Makkinga en tien kavels in Oosterwolde (Nijntje Elsjeshof).
 • Een lagere toevoeging € 21.000 (voordeel) aan de reserve grondexploitatie, dit is vooral het gevolg van een lagere winsttoevoeging van complex Elsjeshof. Er is ook € 15.000 meer onttrokken (voordeel) uit de reserve vooral voor de verschuldigde vennootschapsbelasting.

RO, Vhv en Bestemmingsplannen, voordeel € 30.000

Er zijn minder gemeentelijk bestemmingsplannen uitgevoerd. Hierdoor zijn er lagere lasten en ook lagere opbrengsten. T.a.v. het bestemmingsplan buitengebied zijn de werkzaamheden nagenoeg afgerond op een paar beroepszaken na. De lasten hiervan komen ten laste van 2017.

Grond en gebouwen, voordeel € 1.353.000

Masterplan Oosterwolde Centrum – Venekoten Noord voordeel € 1.239.000*. De netto-last voor dit project in 2016 is € 8.000, omdat in 2016 de subsidie van de provincie ad € 1.250.000 voor project Venekoten Noord is ontvangen. De netto-last komt ten laste van de reserve grondexploitatie. Dus heeft geen invloed op het rekeningsresultaat. Lagere kapitaallasten € 96.000. De afschrijving van de verkochte scholen staat hier geraamd, maar is verantwoord bij Huisvesting Onderwijs.

Reserve grondexploitatie, nadeel € 1.239.000*

Lagere lasten betekent ook een lagere onttrekking uit de reserve voor project Masterplan Oosterwolde Centrum – Venekoten Noord.
* Maakt onderdeel uit van de incidentele baten en lasten opgenomen in paragraaf 5.8