Overzicht 'wet normering bezoldiging topfunctionarissen'

WNT-verantwoording 2016 gemeente Ooststellingwerf

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op gemeente Ooststellingwerf van toepassing zijnde regelgeving: Het algemene WNT-maximum.

Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor gemeente Ooststellingwerf is € 179.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband.

WNT

S. Kastelein

M. van Bergen

Functie(s)

Gemeentesecretaris

 Griffier

Duur dienstverband in 2016

1-1 t/m 31-12

1-1 t/m 31-12

Omvang dienstverband (in fte)

1,00

0,78

Gewezen topfunctionaris?

nee

nee

Echte of fictieve dienstbetrekking?

ja

ja

Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?

N.v.t.

N.v.t.

Individueel WNT-maximum

179.000

139.226

Bezoldiging

Beloning

99.636

57.581

Belastbare onkostenvergoedingen

723

91

Beloningen betaalbaar op termijn

14.468

8.109

Subtotaal

114.827

65.782

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

1.000

-

Totaal bezoldiging

115.827

65.782

Motivering indien overschrijding

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2015

Duur dienstverband in 2015

1-1 t/m 31-12

1-1 t/m 31-12

Omvang dienstverband 2015 (in fte)

1,00

0,78

Bezoldiging 2015

Beloning

96.910

52.315

Belastbare onkostenvergoedingen

1.154

81

Beloningen betaalbaar op termijn

14.261

7.856

Totaal bezoldiging 2015

112.325

60.252

Individueel WNT-maximum 2015

178.000

138.444

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2016 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2016 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.