Vooruitblik

Inleiding

We liggen op koers bij de realisering van ons coalitieakkoord 2014-2018 ‘Samen Voortbouwen’. Het jaar 2017 is het laatste volledige begrotingsjaar van deze coalitie. Op 21 maart 2018 vinden de verkiezingen voor de gemeenteraad plaats.

Begrotingsruimte

De begrotingsruimte voor de periode 2017-2020 is structureel en reëel in evenwicht. Na publicatie van de September- en Decembercirculaire 2016 van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds is het gepresenteerde begrotingsperspectief naar boven bijgesteld. Deze uitkomst is positiever dan onze verwachting, zoals we die vorig jaar aan u hebben gepresenteerd.

€ 5,7 miljoen

Vanuit de visie voor Ooststellingwerf heeft u bij de Programmabegroting 2017-2020 € 5,7 miljoen nieuw eenmalig beleid beschikbaar gesteld voor de komende vier jaar (€ 5,0 miljoen wordt beschikbaar gesteld via de algemene reserve, zie paragraaf 2.4 en € 0,7 miljoen via reserve strategische projecten). Hierbij hebben we ons gericht op de thema’s werkgelegenheid en leefbaarheid. De projecten en bestedingen nieuw eenmalig beleid zijn onlangs gestart en zijn volop in uitvoering. O.a. het uitvoeringsprogramma Omgevingswet, het uitvoeringsprogramma Biobase Economy, het jubileum 500 jaar Stellingwerven, de breedband internetaansluiting en het project Mader.

Sociaal Domein

In de gehele keten binnen het Sociaal Domein zijn in 2016 maatregelen in gang zijn gezet om te komen tot verbetering van de informatievoorziening, de controlemogelijkheden en de communicatie tussen ketenpartners. We verwachten dat we in 2017 profijt zullen hebben van deze verbeteringen, waardoor de (financiële) contouren binnen het sociale domein nog beter zichtbaar zullen zijn. We gaan nog betere zorg leveren door bij de inkoop en aanbesteding van de zorgaanbieders vanaf 2018 te werken met resultaatafspraken en arrangementen.

Begin 2017 hebben we u geïnformeerd over de stand van zaken van het Gebiedsteam Ooststellingwerf. Uiterlijk eind 2017 presenteren we een voortgangsrapportage. In deze rapportage verwoorden we de ontwikkelingen en brengen we een advies uit over de volgende te nemen stappen in de doorontwikkeling van het Gebiedsteam.

SW Caparis

De overgang van groen medewerkers is per 1 april 2017 geëffectueerd. Op dit moment zijn we nog in afwachting van de herstructureringsplannen van de RvC.

Fonds Ooststellingwerf

Het Fonds Ooststellingwerf is succesvol. Een subsidie voor lokale initiatieven heeft een positief effect op de leefbaarheid in onze gemeente. Op de publieksdag van 16 december jl. kwam naar voren dat de inwoners zich zeer betrokken voelen bij de ingediende initiatieven. De laatste publieksdag van de derde tender vindt medio dit jaar plaats. Naar verwachting is dan € 1 miljoen besteed.

Belastingen

Bij de behandeling van de Programmabegroting 2017-2020 hebben we aangekondigd dat we u bij de Kaderbrief 2018-2021 informeren over de wijze van invulling van de meerjarige lokale lastenverlichting. Deze lastenverlichting is vooral gericht op verlaging van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing.

Precariobelasting

In het eerste kwartaal van dit jaar zal het wetsvoorstel tot afschaffing precariobelasting ondergrondse leidingen naar verwachting door het parlement worden vastgesteld. Begin februari 2017 hebben we samen met de gemeenten Weststellingwerf en Opsterland een brief gestuurd naar minister Plasterk om de beoogde afschaffing van de precariobelasting te heroverwegen.

Op grond van het wetsvoorstel kunnen we nog vijf jaar precariobelasting heffen (2017 tot en met 2021). Deze afbouwperiode biedt op zich wel mogelijkheden om tijdig te anticiperen op het verlies van de inkomsten. Echter op termijn heeft dit grote gevolgen voor het structurele begrotingsperspectief. Van belang is dat we tijdig anticiperen op het wegvallen van € 1,261 miljoen aan structurele baten.

Tot slot

Voor 2017 hebt u een sluitende begroting zonder lastenverzwaring vastgesteld. De economische vooruitzichten voor 2017 en volgende jaren zijn positief. Echter onzekere rijksfinanciën (Tweede Kamer verkiezingen maart 2017) en veranderende spelregels binnen het sociale domein kunnen heftige schommelingen veroorzaken. We blijven ons inzetten om een solide financiële koers vast te houden.