Actualisatie reserves en voorzieningen 2016 en 2017-2020

Op basis van artikel 4 en 9 van de verordening ex. Artikel 212 (financiële verordening) is uitgesproken dat het College een nota reserves en voorzieningen opstelt in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Volgens de financiële verordening wordt het beleid ten aanzien van de reserves en voorzieningen jaarlijks herzien, daarbij worden onder meer het doel, de heroverwegingen en de bestedingen van de gevormde reserve en voorziening herbeoordeeld. In de nota reserves en voorzieningen zijn alle reserves en voorzieningen opgenomen. Hieronder volgt een samenvatting van de beoordeling van de reserves en voorzieningen ultimo 2016.

Als uitgangspunt voor de beoordeling reserves en voorzieningen jaarrekening 2016 is de eindstand van de reserves en voorzieningen in de jaarrekening 2015 genomen. De beoordeling 2016 heeft de volgende resultaten opgeleverd:
In 2016 dient de buffer van de algemene reserve grondexploitatie te worden aangevuld met € 218.928,67. De restantbedragen van de reserve culturele elementen dorpsuitbreidingen (€ 5.323,50) en de reserve IKC Oosterwolde noord (€ 18.027,83) vallen vrij. Daarnaast valt van voorziening oninbare debiteuren SoZaWe € 39.999 vrij. De vrijgevallen bedragen worden toegevoegd aan het exploitatieresultaat. Deze maken onderdeel uit van het resultaat na bestemming 2016 ad. € 2.662.000.

Verder heeft de beoordeling van de reserves en voorzieningen de volgende instellingen/opheffingen voor de
reserves, voorzieningen en schulden tot gevolg:

  • het opheffen van 3 reserves
  • het opheffen van 1 voorziening

Tevens wordt de egalisatiereserve reiniging omgevormd naar reserve lastenverlichting afval en riool.

Sinds de gewijzigde BBV-regelgeving per 2010 over reserves heeft de raad de bevoegdheid om onttrekkingen en toevoegingen tot en met 31 december van het betreffende boekjaar met tijdige begrotingswijzigingen te autoriseren. Na 31 december van het boekjaar kunnen onrechtmatige onttrekkingen niet meer teniet gedaan worden.

Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de ‘Nota reserves en voorzieningen’.