Programma 4

Strategische projecten

Er zijn drie strategische projecten waar we ons intensief mee bezig houden. Als eerste het Venekoten-Centrum te Oosterwolde, hiervoor zijn o.a. diverse projecten opgeleverd en is met de markt toegewerkt naar een ontwikkeling van diverse locaties in het centrum en tussenliggende openbare ruimte. In het kader van het project Masterplan Appelscha hebben de nieuwe Bosbergtoren en de pilot chauffeurloos vervoer geleid tot veel belangstelling. Als laatste is het Businessplan voor het Ecomunity center vastgesteld. 5 onderwijsinstellingen en 15 bedrijven participeren.

De lasten en de baten van dit programma presenteren we in programma 3: ruimtelijke en economische ontwikkelingen.

Thema's

Venekoten centrum te Oosterwolde

Wat willen we bereiken?

We gaan Venekoten Noord revitaliseren en het centrum en de toegang tot het centrum van Oosterwolde kwalitatief en functioneel verbeteren.

Wat hebben we bereikt?

Projecten Haerenkwartier, Stipeplein en Venekoterweg Fietspad en omgeving zijn opgeleverd. De revitalisering van Venekoten Noord en de Dertien Aprilstraat is in volle gang. Twee lege winkelpanden zijn door Spare Space opgevuld en opgeknapt. Een daarvan is langdurig verhuurd. De kruising Ploeggang wordt door de provincie in het voorjaar van 2017 uitgevoerd. Voor de kruising Houtwal is de projectscope uitgebreid met de Venekoterbrug. Met de markt is toegewerkt naar een ontwikkeling van diverse locaties in het centrum en tussenliggende openbare ruimte. Dit plan realiseert de gewenste structuurverbetering van de detailhandel en waarborgt de regiofunctie van Oosterwolde. In december 2016 beslist u over het vervolg van dit plan de vervolgopgave van het Masterplan Venekoten Centrum.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Werken zoals Stipeplein en Venekoterweg Fietspad en omgeving zijn aanbesteed en uitgevoerd door lokale aannemers. Oplevering van beide werken vond medio 2016 plaats. Met een regionale aannemer is in bouwteamverband de revitalisering voorbereid en in uitvoering gebracht. Ook de omgeving is hierbij betrokken. Bovendien zijn voor deze projecten subsidies veiliggesteld en binnengehaald van de provincie. Met de provincie zijn de projecten kruising Ploeggang (ovonde) en kruising Houtwal voorbereid en is onderhandeling gaande over de Venekoterbrug. Met de markt is het initiatief voor verschillende locatieontwikkelingen en daarmee de gewenste structuurverbetering van de detailhandel in Oosterwolde voorbereid. U heeft ingestemd met een herprioritering van de projectenlijst. Ter afronding van het project Venekoten Centrum is gekozen voor de ontwikkeling van de Stationsstraat en structuurverbetering van de Detailhandel (inclusief aanpak van het parkeerterrein).

Wat merkt de inwoner ervan?

De inwoner ziet inmiddels een heringericht Stipeplein met veel meer parkeergelegenheid en een inrit aan de Nanningaweg, een Venekoterweg met een goed en eenduidig fietspad en een veel betere uitstraling die aansluit op een vernieuwde N381. Een nette Houtwal die kan volstaan als toegangsweg naar het centrum van Oosterwolde sluit aan de andere kant aan. Werkzaamheden aan Venekoten Noord duren tot medio 2017. Bij het vervolg betrekken we de inwoner. De structuurverbetering levert een vernieuwd en mooier centrum op met meer verblijfskwaliteit en betere voorzieningen.

Masterplan Appelscha

Wat willen we bereiken?

De gemeente heeft de ambitie om Appelscha binnen 10 jaar in de top 10 van de nationale toeristische attracties te positioneren. De ambitie is om de komende 10 jaar het werkgelegenheidsaandeel van de toeristische sector van 13% naar 20% te laten toenemen.

Wat hebben we bereikt?

De nieuwe Bosbergtoren heeft geleid tot veel belangstelling, eind 2016 waren meer dan 10.000 bezoekers geteld. De gemeente heeft met de pilot chauffeurloos vervoer nationale exposure op het gebied van innovatie gekregen. De recreatieve infrastructuur is door gerichte infrastructurele maatregelen nabij het Bosbad – Hildenberg verbeterd. Hierdoor is de deelname aan het verkeer voor de fietser veiliger geworden. Een aantal ondernemers en organisaties is actief geworden in de initiatiefgroep Appelscha-regio 3.0, die de gemeente financieel en organisatorisch ondersteunt.

In de verbindingszone Drents Friese Wold – Fochteloerveen is het proces van de gebiedsontwikkeling op gang gebracht samen met bewoners, ondernemers en organisaties. Voor het plein Boerestreek zijn de opties voor een Evenementenregeling uitgewerkt. Wij hebben door een externe partij een toeristische monitoring laten uitvoeren. Hierin wordt de noodzaak bevestigd voor het stimuleren van recreatie en toerisme door de gemeente.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2016 is het Masterplan Appelscha met betrokken partijen als ondernemers, Staatsbosbeheer, provincie in concept opgesteld. De pilot chauffeurloos vervoer is na de zomer uitgevoerd en heeft veel publiciteit gegenereerd. De evaluatie van de pilot is bijna afgerond.

In 2016 zijn enkele infrastructurele maatregelen aan de Hildenberg (o.a. fietspad) uitgevoerd. In het voorjaar is de gebiedsontwikkeling voor verbindingszone Appelscha-Fochtelooerveen van start gegaan met een workshop voor bewoners, ondernemers en organisaties. De inwoners en ondernemers zijn actief betrokken bij de ontwikkelingen.

Wat merkt de inwoner ervan?

Door een andere wijze van aanpak rond gebiedsontwikkeling merkt de inwoner dat er meer eigen initiatief verwacht wordt. De Bosbergtoren is van afstand duidelijk zichtbaar. De Boerestreek is het hart van Appelscha waar veel activiteiten plaatsvinden. De kwaliteit van de horeca neemt toe.

Ecomunity Park te Oosterwolde

Wat willen we bereiken?

De realisatie van een multifunctioneel centrum, waarin innovatie tussen bedrijfsleven onderwijs en overheid een plek kan krijgen. Dit ter versterking van innovatie op het gebied van biobased materials en daarnaast om kennis en educatie te verspreiden op het gebied van de biobased economy en biobased society. Hiermee willen we onderwijsinstellingen structureel aan onze regio binden. Het Ecomunity Center biedt een uitgelezen kans om onderzoek te doen, stage- en afstudeeropdrachten uit te voeren en opdrachten voor en met bedrijven en de overheid uit te voeren.

Wat hebben we bereikt?

Het businessplan is door u in september 2016 vastgesteld. Verder heeft u een investeringskrediet van € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor realisatie. Ook de provincie heeft besloten € 1 miljoen beschikbaar te stellen. Daarnaast participeren 5 onderwijsinstellingen en 15 bedrijven, dit is per contract vastgelegd. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We hebben een businessplan opgesteld en onderwijspartijen en bedrijfsleven participant gemaakt. Contracten zijn gesloten met diverse partijen. De provincie heeft € 1 miljoen subsidie beschikbaar gesteld. Gestart is met het verder uitwerken van het huidige schetsontwerp in een definitief ontwerp van het Ecomunity Center. De gemeente neemt hier de regie op zich, zodat er sturing is op kosten en ook lokaal aanbesteed kan worden waardoor de betrokkenheid van lokale partijen vergoot kan worden. Deze lokale partijen kunnen ook leren door te experimenteren met biobased materialen, zoals beoogd in de realisatie van het gebouw. Nadat het gebouw is opgeleverd (naar verwachting najaar 2018) zal deze worden overgedragen aan de stichting, zoals deze wordt ingesteld conform de akte van oprichting.

Wat merkt de inwoner ervan?

In 2017 wordt een start gemaakt met de bouw. Na de realisatie in 2018 zijn zowel MBO als HBO structureel verbonden aan en zichtbaar binnen onze gemeente. We verwachten een stimulans van onze economie door het concept waarin overheid, bedrijfsleven en onderwijs daadwerkelijk samenwerken.