Kerngegevens

Fysieke kerngegevens

Rekening

Rekening

Rekening

Begroting

Rekening

2013

2014

2015

2016

2016

Sociale structuur

Aantal inwoners

25.836

25.672

25.617

25.570

25.571

• van  0 -  19 jaar

5.841

5.702

5.599

5.483

5.573

• van  20 - 64 jaar

14.797

14.586

14.461

14.348

14.310

• van 65 jaar en ouder  

5.198

5.384

5.557

5.739

5.688

Aantal periodiek bijstandsgerechtigden

483

540

575

565

606

• WWB / BBZ

448

502

525

515

547

• IOAW / IOAZ

35

38

50

50

59

Fysieke structuur

Oppervlakte in hectare 1)

22.611

22.611

22.611

22.611

22.611

• binnenwater

214

214

214

214

260

• land

22.397

22.397

22.397

22.397

22.351

Aantal woonruimten voor de algemene uitkering

12.095

12.093

11.721

11.731

11.740

Lengte van de wegen (km)

381

381

381

387

387

• binnen de bebouwde kom

132

132

132

132

132

• buiten de bebouwde kom

249

249

249

255

255

Lengte van recreatieve fiets-, ruiter- en wandelpaden (km)

76

76

76

78

79

Lengte van waterwegen (km)

32

32

32

32

32

Openbaar groen in hectare

• beplanting

88

88

88

88

88

• gras

195

198

197

207

207

Aantal bomen langs wegen en openbaar groen

36.205

35.742

35.742

36.011

36.011

Aantal rioolaansluitingen voor rioolbelastingen

12.077

12.127

12.166

12.170

12.182

Peildatum gegevens: 1 januari van het begrotings- en rekeningjaar.

  1. De vermelde gegevens bij oppervlakte land en binnenwater zijnde laatst bekende gegevens waarop de bekostiging van de algemene uitkering is gebaseerd. De laatste informatie vanuit het Rijk is dat de oppervlakte land per 1 januari 2016 is vastgesteld op 22.351 ha en de oppervlakte binnenwater op 260 ha. De totale oppervlakte in hectare blijft gelijk. De oppervlaktes van land en binnenwater wordt op basis van de meest recent gepubliceerde kaarten van de Basisregistratie Topografie (BRT) bepaald.
bedragen x € 1.000

Financiële kerngegevens

Rekening

Rekening

Rekening

Begroting

Rekening

2013

2014

2015

2016

2016

Exploitatielasten

61.994

64.368

72.371

69.988

75.402

Opbrengst belastingen

5.019

4.926

4.424

4.976

4.036

Opbrengst onroerendezaakbelasting

2.727

2.678

2.779

2.804

2.829

Algemene uitkering gemeentefonds 1)

26.089

27.387

25.167

25.309

26.225

Boekwaarde vaste activa

78.996

72.861

69.795

69.975

71.451

Vaste schuld

41.459

35.663

35.111

33.552

33.552

Eigen financieringsmiddelen:

44.184

44.054

44.038

39.110

41.161

Reserves

35.843

35.843

29.686

27.149

28.435

Voorzieningen

8.341

8.211

14.352

11.961

12.726

Loonkosten

10.772

10.659

10.306

10.436

10.738

Bijdragen en subsidies 2)

3.569

2.994

6.865

4.290

4.193

  1. Exclusief integratie-uitkering Sociaal Domein
  2. De toename in de subsidies komt door het Sociaal Domein (invoering decentralisaties).

Bedrag per inwoner

Rekening

Rekening

Rekening

Begroting

Rekening

2013

2014

2015

2016

2016

Exploitatielasten

2.400

2.507

2.825

2.740

2.949

Opbrengst belastingen

194

192

173

190

158

Opbrengst onroerendezaakbelasting

106

104

108

110

111

Algemene uitkering gemeentefonds

1.010

1.067

982

990

1.026

Boekwaarde vaste activa

3.058

2.838

2.725

2.740

2.794

Vaste schuld

1.605

1.389

1.371

1.310

1.312

Eigen financieringsmiddelen:

Reserves

1.387

1.396

1.159

1.060

1.112

Voorzieningen

323

320

560

470

498

Loonkosten

417

415

402

410

420

Bijdragen en subsidies

138

117

268

170

164